Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

1. Oblast: OBRAZOVANjE MLADIH
• Izrada baze podataka programa i organizacija neformalnog obrazovanja
• Programi neformalnog obrazovanja (seminari, radionice i sl.) sa akcentom na one koji se sprovode u ruralnim sredinama
•  Unapređenje kvaliteta i kvantiteta programa školskih sekcija (dramska, sportska, literarna, folklorna, novinarska, ekološka, foto…);
•  Istraživanje o potrebama lokalne privrede radi efikasnijeg vođenja i savetovanja prilikom odabira profesije
• Afirmacija školskog sporta, sa ciljem učešća što većeg broja učenika/ca, posebno onih koji se ne bave sportom u sportskim klubovima.
Maksimalni iznos koji se odobrava za svaki od navedenih projektnih zadataka je 200.000,00 dinara.

2. Oblast: ZAPOŠLjAVANjE MLADIH

• Obuka mladih za planiranje karijere, pisanje radne biografije (CV), sastavljanje motivacionog pisma i ponasanja na razgovoru o zaposlenju sa poslodavcem
Maksimalni iznos koji se odobrava 200.000,00 dinara
• Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavanja mladih (prvo zaposlenje – pripravnici/ce, novo zapošljavanje i dr.) ili promocija programa za samozapošljavanje mladih (preduzetništvo)
Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.
• Razvijanje programa mera zapošljavanja mladih: sa invaliditetom; mladih Roma/Romkinja; rodno osetljivih programa zapošljavanja; samozapošljavanja mladih; ostalim mladim nezaposlenim licima koji spadaju u grupu teže zapošljivih i marginalizovanih grupa
Maksimalni iznos koji se odobrava po jednom projektnom zadatku je 100.000,00 dinara.
•Jačanje kapaciteta udruženja građana koja se bave pitanjima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara.

3. Oblast: ZDRAVLjE MLADIH
• Programi rekreativnih aktivnosti i sportskih takmičenja u obrazovnim ustanovama i van njih, prilagođeni mladima i zdravstvenom stanju mladih
• Programi usmereni na smanjivanje diskriminacije mladih narušenog zdravlja (invaliditet, HIV/Sida i ostalih bolesti)
• Programi оbuke vršnjačkih edukatora u oblasti reproduktivnog zdravlja pri školama, omladinskim klubovima i dr. mestima gde se mladi okupljaju, uz poseban osvrt na specifičnosti i rodne uloge mladića i devojaka
• Preventivni programi iz oblasti reproduktivnog zdravlja i pratećih bolesti (PPI, HIV/AIDS), posebno u manjim i ruralnim sredinama
• Programi obuke vršnjačkih edukatora na polju prevencije bolesti zavisnosti, sa akcentom na sprovođenju ovih programa u manjim i ruralnim sredinama i povećanje broja vršnjačkih edukatora /ki.
Maksimalni iznos koji se odobrava za svaki od navedenih projektnih zadataka je 200.000,00 dinara.

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH

• Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva u službi interkulturalnog dijaloga maldih u AP Vojvodini
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Uspostavljanje Školskog omladinskog kluba podrškom programskim aktivnostima kluba (aplicira škola obezbeđujući prostor, u partnerstvu sa svojim učeničkim parlamentom ili lokalnom omladinskom organizacijom)
Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

5. Oblast: AKTIVNO UKLjUČIVANjE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNjA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM

• Projekti volonterskih kampova i volonterskih razmena koji podrazumevaju edukacije iz oblasti predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara
• Učešće na regionalnim i međunarodnim skupovima za razmenu iskustava mladih
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200,000,00 dinara
• Podrška udruženjima mladih radi podizanja funkcionalnih kapaciteta i kompetencija za upravljanje projektima
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Podizanje funkcionalnih kapaciteta Lokalnih Kancelarija za mlade
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Edukacije na temu insturmenata funkcionisanja EU i efekata ulaska u EU
Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara
• Unapređenje funkcionalnih kapaciteta omladinskih centara
Maksimalni iznos koji se odobrava je 500.000,00 dinara

6. Oblast: MOBILNOST I INFORMISANjE MLADIH
• Istraživanje informativnih potreba mladih (Uslov: istraživanjem obuhvatititi celokupnu teritoriju AP Vojvodine)
Maksimalni iznos koi se odobrava je 300.000,00 dinara
• Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanje iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara
• Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: partnerstvo između omladinske organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom, vidljivost Akcionog plana za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014)
Maksimalni iznos koji se odobrava za  navedeni projektni zadatak je 200.000,00 dinara
• Osnivanje info-punktova radi informisanja mladih o postojećim omladinskim inicijativama i programima
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedeni projektni zadatak je 150.000,00 dinara.

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
• Ozelenjavanje i čišćenje životne sredine
• Zaštita prirodne baštine i biodiverziteta
• Razvoj kapaciteta omladinskih organizacija koje imaju programe za mlade u ruralnim sredinama, radi postizanja održivog korišćenja prirodnih resursa.
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke je  200.000,00 dinara.

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
• Podržati raznovrsne usluge socijalne zaštite za mlade kao što su “pomoć u kući”, “dnevni centar/boravak” i sl.
• Podržati postojeće i osnivanje novih servisa (npr. Savetovališta, SOS telefoni i sl.) za mlade iz osetljivih grupa
• Podržati inovativne programe u radu sa mladima (npr. muzikoterapija, art terapija i sl.), a koje imaju inkluzivan karakter
• Podržati predbračno savetovalište za mlade ili savetovališta za brak i porodicu
• Podržati neformalne aktivnosti usmerene ka senzibilizaciji rodne ravnopravnosti (kampovi, tribine, akcije i sl.)
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke  je 250.000,00 dinara

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
• Projekti koji promovišu kulturu nenasilja i unapređuju bezbednost u školama
• Projekti koji imaju za cilj angažovanje i učešće mladih u konkretnim akcijama na lokalnom nivou, usmerene ka unapređenju bezbednosti mladih
• Projekti koji imaju za cilj kreiranje bezbednog okruženja na internetu i prevencija elektronskog nasilja/syber nasilje
Maksimalni iznos koji se odobrava za navedene projektne zadatke je 250.000,00 dinara.

Dokument Akcionog plana plitike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i omladin.info
Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:
1.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu (Vlada AP Vojvodine, soba br. 16 u prizemlju) ili preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
2.    Udruženja građana moraju da prilože i nova rešenja iz APPR-a
3.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
4.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–15,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014“. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!
5.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.685.000,00 dinara
6.    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
7.    Projekat ne može trajati kraće od 30 dana i duže od 9 meseci
8.    Jedna organizacija može da konkuriše sa više projekata
Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-15,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Link