Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00  dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine.

 • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
 • Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
 • Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
 • Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANjA

 • Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane odstrane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnimobrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od utorka 04. januara 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Uz prijavu se obavezno podnosi :
 1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
 2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
 3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
 • Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

ZA KONKURS

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Link