Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

Konkursi
FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za rekonstrukciju, izgradnju objekata i nabavku opreme-pravna lica

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju investitori na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne subjekte i to:

 • pravna lica, privredna društva u privatnom vlasništvu,
 • akcionarska društva sa većinskim privatnim vlasništvom
 • novoprivatizovana preduzeća sa otplaćenim društvenim kapitalom.

Sredstva po ovom programu se mogu koristiti za:

 • ulaganja u nove programe, u rekonstrukciju i modernizaciju postojećih pogona;
 • kupovinu poslovnog prostora za obavljanje proizvodne i uslužne delatnosti;

Sredstva po ovom programu se ne mogu koristiti za:

 • kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje,
 • kreditiranje infrastrukture.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

 • kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
 • rok otplate je do 5 godina i odloženim rokom otplate do jedne godine,
 • tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše od momenta podnošenja zahteva za kredit.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

 • hipoteka prvog reda na nepokretnostima (građevinski objekti i oprema koja čini funkcionalnu celinu-zaloga na opremi i građevinsko zemljište u privatnoj svojini) u odnosu 1:1,5 vrednosti odobrenog kredita i hipoteka drugog reda, u slučaju da je već uspostavljena hipoteka prvog reda u korist Fonda, pod uslovom da je procenjena vrednost nepokretnosti dovoljna da pokrije novi kredit;

U slučaju neodgovarajućeg boniteta investitora, kao dopunski instrument obezbeđenja kredita, prihvatiće se i jemstvo pravnog lica;

 • ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita, sa

odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, za iznose kredita do 3.000.000,00 dinara, i

 • sopstvene menice sa avalom poslovne banke, ili garancija poslovne banke.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kredita, obaveza investitora je da dostavi i odgovarajući broj blanko sopstvenih menica.