Dodela sredstava crkvama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Dodela sredstava crkvama

II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

za 2009. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autono

mne Pokrajine Vojvodine.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 20. 08. 2009. godine.

zp8497586rq