Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE UPRAVU I NACIONALNE MANJINE’

Sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2010. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 11.761.000,00 dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 16. avgust 2010. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja i asocijacije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji projekti su usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, odnosno manifestacije, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ili manifestacija ostvariti.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti, odnosno manifestacije, koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANJA

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 02. avgusta 2010. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :

 • Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
 • Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
 • Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (Ugovor sa bankom i sl.).

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

Prijave se podnose lično,  predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u

Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

click here How to win back your ex

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

zp8497586rq

Konkurs crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava je 18.200.000,00 dinara, a po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 9.100.000,00 dinara (Bačka eparhija – 2.730.000,00 dinara; Banatska eparhija – 2.990.000,00 dinara i Sremska eparhija – 3.380.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 5.840.000,00 dinara (Subotička biskupija – 2.920.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.620.000,00 dinara i Srijemski vikarijat – 1.300.000,00 dinara); Islamska zajednica – 260.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 730.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 390.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 455.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 390.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 390.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 520.000,00 dinara.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 04. 02. 2010. godine.

Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Konkurs etničkim zajednicama u AP Vojvodini

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih

zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00 dinara.

Nacionalna zajednica Ukupan iznos sredstava za organizacije etničkih zajednica

 • Mađari 14.820.000,00
 • Hrvati 3.130.000,00
 • Slovaci 3.130.000,00
 • Rumuni 2.330.000,00
 • Rusini 1.200.000,00
 • Bunjevci 1.100.000,00
 • Makedonci 680.000,00
 • Ukrajinci 424.000,00
 • Nemci 296.000,00
 • Ostali 3.390.000,00
 • Ukupno 30.500.000,00

II. USLOVI KONKURSA

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i

unapređenju međunacionalne tolerancije.

• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.

• Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava u1086 odredi

ispunjenje dodatnih uslova;

• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;

• Protiv ovih diskrecionih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;

• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2010. godine.

Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE
Dodela sredstava crkvama

II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

za 2009. godinu

Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za organizaciju značajnijih verskih manifestacija, kao i za dobrotvorne i humanitarne aktivnosti organizacija i ustanova čiji su osnivači tradicionalne crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji Autono

mne Pokrajine Vojvodine.

Takođe, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000 dinara za sufinansiranje troškova stručnih usluga, nastalih u postupku vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pravo na dodelu ovih sredstava imaju isključivo crkvene centrale – episkopije, biskupije, vikarijati i egzarhat.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 20. 08. 2009. godine.

zp8497586rq

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini
u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2009. godinu

Sredstva u iznosu od 5.350.000,00 (slovima: petmilionatristopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

 • organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
 • mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
 • drugi organi, organizacije, služb

  e i ustanove na teritoriji opština i gradova iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

 • osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
 • troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Rok za podnošenje prijava je do 10. septembra 2009. godine.

zp8497586rq