POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu

1. CILj I PREDMET KONKURSA:

Cilj Konkursa za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2024. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom šumskih puteva i mostova na njima, unapređivanje rasadničke proizvodnje i unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara.
Predmet Konkursa je dodela sredstava za radove na pošumljavanju – podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, gradnji mostova na šumskim putevima, kao i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala i zaštitu šuma.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom Konkursu jeste do 172.000.000,00 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

  • za pošumljavanje tvrdim i plemenitim lišćarima do 220.000,00 dinara po hektaru;
  • za pošumljavanje mekim lišćarima i četinarima do 180.000,00 dinara po hektaru;
  • za pošumljavanje bagremom do 140.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i drugog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Melioracija degradiranih šuma u ukupnom iznosu do 85.000.000,00 dinara po maksimalnoj jediničnoj ceni do 150.000,00 dinara po hektaru.

Sredstva se dodeljuju za melioraciju degradiranih šuma na površinama planiranim u osnovama gazdovanja šumama ili sanacionim planovima za štete od elementarnih nepogoda na koje je dalo saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

3. Unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

  • za izgradnju šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) do 4.000.000,00 dinara po kilometru;
  • za rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS) do 2.500.000,00 dinara po kilometru;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju tvrdih šumskih puteva (I i II faza prema Pravilniku RS) i rekonstrukciju šumskih puteva (prema Pravilniku RS), koji su u funkciji gazdovanja.

4. Gradnja mosta na trasi šumskog puta u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara po sledećim maksimalnim jediničnim cenama:

  • za samonosivu površinu kolovozne ploče do 30.000,00 dinara po m2;
  • za površinu obalnih oslonaca do 70.000,00 dinara po m2;

Sredstva se dodeljuju za izgradnju mostova na trasama šumskih puteva (po Pravilniku RS).

5. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala, na primer: nabavka mašina, uređaja i opreme za rad, zalivni sistemi, uvođenje nove tehnologije i druga oprema, koju Komisija za sprovođenje Konkursa koju formira pokrajinski sekretar (u daljem tekstu: Komisija) oceni kao prihvatljivu za rasadničku proizvodnju.

6. Nabavka opreme za zaštitu šuma od požara u ukupnom iznosu do 22.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje nabavke opreme za zaštitu šuma od požara u skladu sa planovima zaštite šuma od požara (nabavka uređaja i opreme za bržu i efikasniju intervenciju u slučaju pojave požara, za prevenciju pojave požara, opremanje objekata koji služe za zaštitu od požara).

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju sledeći korisnici:

a) za sredstva iz tačke 1.
– za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama sa sedištem u AP Vojvodini, koja za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, ili posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama, a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016.godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradilo JP za gazdovanje šumama ili Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu;
– za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta u AP Vojvodini;
– za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici šuma, ako za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, kao i pravna lica vlasnici ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje i za koje imaju posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja koje je uradilo lice sa licencom za obavljanje stručnih poslova u šumarstvu u AP Vojvodini;

b) za sredstva iz tačke 2.
– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama u AP Vojvodini i pravna lica sopstvenici šuma u AP Vojvodini koja za predmetne šume imaju važeće osnove gazdovanja šumama u kojima su planirane uzgojne potrebe za poboljšanje stanja (konverzija, restitucija, supstitucija, rekonstrukcija – odnosno sadnja ili setva radi promene uzgojnog oblika, sanacije degradiranih ili oštećenih šuma, koja obuhvata pripremu terena, sadnju šumskih sadnica ili setvu šumskog semena) ili sanacione planove za štete od elementarnih nepogoda na koje je dalo saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

v) za sredstva iz tačke 3.
– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama sa sedištem u AP Vojvodini i pravna lica sopstvenici šuma u AP Vojvodini, ako je izgradnja ili rekonstrukcija predmetnih puteva planirana u njihovim osnovama gazdovanja šumama;

g) za sredstva iz tačke 4.
– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama sa sedištem u AP Vojvodini i pravna lica sopstvenici šuma u AP Vojvodini, ako se mostovi grade na postojećim šumskim putevima ili putevima čija je gradnja planirana u njihovim osnovama gazdovanja šumama;

d) za sredstva iz tačke 5.
– registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik u AP Vojvodini;

đ) za sredstva iz tačke 6 .
– pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i pravna lica sopstvenici šuma u AP Vojvodini.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosioci prijava mogu konkurisati za sredstva iz ovog Konkursa ako do sada nisu dobijali budžetska sredstva za istu namenu na istoj lokaciji i ako nemaju neizmirenih ili neregulisanih obaveza po programima i ugovorima iz prethodnih godina.

Za poslove iz tačaka 1. i 2. mogu se koristiti sadnice i seme šumskih vrsta proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za tvrde i plemenite lišćare i četinare jeste 1.500 komada, za vrbu 1.000 komada, za topolu 275 komada i za bagrem 2.500 komada. Količina semena po hektaru mora biti određena navedenim planskim dokumentima.

Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz tačaka 1. i 2. koji će biti obavljeni u sezoni pošumljavanja 2024/2025. godine, a za radove iz tačaka 3. i 4. započete (ili se planiraju započeti) u 2024. godini i koji će biti ugovoreni u celosti (I i II faza prema Pravilniku RS).

Podnosioci prijava mogu konkurisati za opremu iz tačaka 5. i 6. koja će biti nabavljena posle potpisivanja ugovora u 2024. godini.

Za tačku 5. (Unapređivanje rasadničke proizvodnje) obavezno je sopstveno učešće u iznosu najmanje 20% vrednosti opreme u prijavi. Iskazana visina učešća podnosioca prijave za tačku 5. odnosi se na svu opremu navedenu u prijavi.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku (u posebnoj koverti). Za poslove iz tačaka 1. i 2. koji se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci „Izvod iz projekta” za svaku pojedinačnu lokaciju (ako je potrebno), dok se za tačke 3. i 4., u slučaju postojanja više lokacija od istog podnosioca, podnosi posebna prijava za svaku lokaciju uz koju se prilaže pripadajući obrazac „Izvod iz projekta puta”, odnosno „Izvod iz projekta mosta”. Za tačke 5. i 6. podnosi se jedna prijava za traženu opremu, pri čemu nije moguće tražiti više komada iste vrste opreme za istu organizacionu jedinicu (šumsku upravu) ili za isti rasadnik (osim ako se radi o delovima sistema za navodnjavanje, elementima ograde, delovima jedinstvenog sistema za zaštitu od požara, kao i opremi čija je jedinična cena do 50.000,00 dinara).

Za tačke 1, 2, 5. i 6. Konkursa jedno pravno lice može podneti samo jednu prijavu na ovaj Konkurs, osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu.

Za tačke 3. i 4. Konkursa pravno lice može podneti više prijava, u zavisnosti od broja projekata (za svaki projekat podnosi posebnu prijavu).
Obrasce „Izvod iz projekta”, „Izvod iz projekta puta” i „Izvod iz projekta mosta” mora popuniti i potpisati pravno lice registrovano za poslove gajenja šuma, odnosno za poslove projektovanja u šumarstvu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste za tačke 1. i 2. zaključno sa 15.10.2024. godine, a za tačke 3, 4, 5 i 6. zaključno sa 31.05.2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/488-1852.

Detaljnije