Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv – mentoring za 150 MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju do 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2011. godine.

Šta je mentoring?

Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje- analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika,
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati,
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP,
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata,
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU,
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting,
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju.

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga,  a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodne dve godine;
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
•    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
•    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
•    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2010. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“-Zrenjanin
Adresa: Čarnojevićeva 1
Telefon: 023/ 510 567; 561 064
www.rcrbanat.rs

Javni poziv

Obrazac – Mentoring

Javni poziv je otvoren do 06.05.2011. godine.

Link