MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG – Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I DRUŠTVENI DIJALOG

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2023. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje, negovanje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.
Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, Razdeo 33 – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0002 – Prava nacionalnih manjina na samoupravu, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.

Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 300.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa).
Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Kriterijumi za ocenu programa i projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine vrši se primenom sledećih kriterijuma:
1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;
2. dužina trajanja;
3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekta;
4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva, i
6. opravdanost budžeta programa i projekata.

Dopunski kriterijumi

1. projekti koji neguju jezičke osobenosti nacionalnih manjina kroz očuvanje, razvoj i prezentaciju kulturnog identiteta nacionalnih manjina;
2. projekti koji su usmereni na afirmaciju i podizanje svesti o upotrebi jezika nacionalnih manjina i zaštiti kulturno-jezičkog nasleđa nacionalnih manjina;
3. projekti kojima se neguju jezičke i tradicionalne kulturne vrednosti korišćenjem novih tehnologija i vidova savremene komunikacije;
4. projekti koji promovišu naučna i stručna istraživanja u oblasti kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina;
5. projekti koji afirmišu višejezičnost i interkulturalnost i podstiču na međukulturni dijalog, saradnju i razumevanje među različitim etničkim i jezičkim grupama koje žive u Republici Srbiji;
6. projekti čija je realizacija ili promocija planirana na teritoriji različitoj od one na kojoj je manjinski jezik tradicionalno u upotrebi;
7. programi i projekti koji afirmišu saradnju sa sunarodnicima, odnosno licima u drugim državama koje isti jezik koriste u identičnoj ili sličnoj formi (mobilnost);
8. razvoj kulturno-jezičkih potreba dece i mladih.

Bliža merila

1. teritorijalna pokrivenost realizacije projekta;
2. uključivanje više nacionalnih zajednica;
3. podrška razvoju interkulturnog dijaloga i tolerancije pripadnika nacionalnih manjina i većinskog stanovništva kulturnim programima;
4. integrativna interkulturalnost i bolje upoznavanje između različitih zajednica;
5. podsticanje raznolikosti kulturnih i jezičkih izraza uz obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih vrednosti i zaštitu kulturnog i jezičkog identiteta nacionalnih manjina.

Način finansiranja

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i ustanova/udruženje koje je korisnik sredstava zaključiće ugovor kojim se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju korisniku sredstava na namenski podračun otvoren kod Uprave za trezor Ministarstva finansija, naveden u ugovoru. Sa ovog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve projektne aktivnosti. Nije dozvoljen bilo kakav prenos sredstava sa ovog podračuna na račun poslovne banke. Svaki prenos sredstava na račun poslovne banke smatraće se nenamenskim trošenjem sredstava a Ministarstvo će zahtevati povraćaj sredstava sa pripadajućom zateznom kamatom.
Korisnik sredstava je odgovoran za zakonito i namensko trošenje sredstava.

Troškovi koji mogu biti predviđeni u budžetu programa /projekta

Pod troškovima prihvatljivim za ovaj konkurs smatraju se:
– troškovi koji se odnose na sprovođenje predviđenih projektnih aktivnosti;
– stvarni troškovi koji mogu nastati tokom realizacije programa/projekta, a koji su proverljivi i dokumentovani odgovarajućom dokumentacijom;
– troškovi ljudskih resursa koji se odnose na honorare lica angažovanih na realizaciji programa i projektnih aktivnosti (edukatori, treneri, itd);
– administrativni troškovi.

Troškovi hrane i pića nastali u cilju realizacije programskih/projektnih aktivnosti ne mogu da iznose više od 15% ukupne vrednosti sredstava planiranih za realizaciju programa/projekta. Troškovi hrane i pića nastali po drugom osnovu neće biti priznati.

Neće biti finansirani programi/projekti koji predviđaju:
– kupovinu tehničke opreme za potrebe ustanove/udruženja i adaptaciju prostorija ustanove/udruženja;
– izgradnju infrastrukture i građevinske radove u okviru programskih aktivnosti;
– zakupninu za korišćenje prostorija za rad ustanove/udruženja kao i troškove električne energije, telekomunikacija i komunalnih usluga;
– retroaktivno finansiranje programa/projekta čija je realizacija u toku ili čija je realizacija završena.

Potrebna dokumentacija

1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta);
2. Obrazac izjave podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta).
Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje prijava

Konkurs se raspisuje u periodu od 17. jula do 16. avgusta 2023. godine.

Način prijavljivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANjINE U 2023. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neće biti razmatrane: neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom.
Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/pisarnici Ministarstva najkasnije do 16. avgusta 2023. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti isključivo elektronskim putem, na adresu: gordana.domanovic@minljmpdd.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN OD 17. JULA DO 16. AVGUSTA 2023. GODINE

Detaljnije