FOND ZA INOVACIONU DELATNOST – Javni poziv za program akceleracije – Katapult

Konkursi

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za program akceleracije – Katapult

Cilj programa akceleracije Katapult je unapređenje nivoa inovativnog preduzetništva i obezbeđivanje boljeg pristupa eksternim izvorima finansiranja za rast preduzeća, kao i povećanje broja novih ili poboljšanih inovativnih proizvoda i usluga na tržištu.

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. Ovaj iznos je dostupan startapima koji budu izabrani od strane Fonda na sledeći način:
1. Ulazni grant u visini do 2,4 miliona dinara za startape u ranoj fazi razvoja, odnosno do 6 miliona dinara za startape u fazi rasta. Ovaj iznos će biti stavljen na raspolaganje startapima nakon potpisivanja ugovora o akceleraciji sa Fondom.
2. Koinvestirajući grant koji je dostupan startapima koji obezbede kvalifikovanu investiciju od strane poslovnih anđela, fondova preduzetničkog kapitala ili drugih investitora prihvatljivih za Fond. Iznos koinvestirajućeg granta je jednak iznosu kvalifikovane investicije umanjen za iznos Ulaznog granta, a maksimalno do 36 miliona dinara.

Pravila o horizontalnoj državnoj pomoći za novoosnovana učesnike na tržištu se primenjuju na finansijska sredstva plasirana kroz program Katapult, u skladu sa Pravilnikom o dodeli državne pomoći Fonda za inovacionu delatnost.

Fond će razmatrati finansiranje startapa iz svih oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora. Ipak, program Katapult je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:
• Hrana za budućnost;
• Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
• Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
• Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih prijava.

Posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Katapult.

Podobni podnosioci prijava za program Katapult su mikro i mala preduzeća, ne starija od šest godina u trenutku podnošenja prijave u većinskom (minimalno 80%) privatnom vlasništvu i u većinskom vlasništvu (>50%) osnivačkog tima preduzetnika.

Da bi se prijava uzela u razmatranje i bila procenjena, potrebno je da bude dostavljena u elektronskoj formi putem Katapult portala. Prijave će biti ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Tim
2. Proizvod/tehnologija
3. Poslovni model i trakcija
4. Tržište
5. Potencijal za prikupljanje kapitala

Samo će prijave koje ispunjavaju gore navedene kriterijume biti uzete u razmatranje i eventualno predložene za finansiranje. Dodatni detalji u vezi sa procedurama za procenu prijava su dostupni u Smernicama za pregled i recenzije prijava.

Detaljna dokumentacija u vezi sa procesom prijave je dostupna na internet stranici Fonda: Dokumentacija – jul 2023

Rok za dostavljanje prijava je 16. oktobar 2023. godine do 13:00 časova.

Jedno preduzeće može da dostavi samo jednu prijavu u jednom javnom pozivu. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene do isteka krajnjeg roka za dostavljanje prijava neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt: katapult@inovacionifond.rs

Detaljnije