MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2023. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom
„Miholjski susreti sela“ za 2023. godinu

I. PREDMET PROGRAMA
Programom dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ za 2023. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se cilj, podnosilac prijave, finansijski okvir, način objavljivanja javnog konkursa, namena sredstava, uslovi za konkurisanje, neophodna dokumentacija, način dostavljanja prijava, kriterijumi za dodelu bespovratnih sredstava, komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta, zaključenje ugovora i praćenje realizacije Programa.

Sredstva namenjena za realizaciju Programa obezbeđena su članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 138/22) u okviru Razdela 35 – Ministarstvo za brigu o selu; Program 0110 – Planiranje i sprovođenje politike razvoja sela, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi; Programska aktivnost 0004 – Podrška organizovanju manifestacija u selima Republike Srbije; Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 43.000.000,00 dinara.

Program jednodnevne ili višednevne manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ obuhvata aktivnosti u kojima učestvuje stanovništvo sela sa teritorije jedne jedinice lokalne samouprave. Aktivnosti mogu biti iz oblasti dramskih umetnosti, književnosti, literarnih veština i drugih umetnosti (takmičenja u pevanju, recitovanju, glumi, slikanju, itd.), održavanja sportskih takmičenja, promovisanja očuvanja i unapređenja starih zanata i kulturno-umetničke baštine, izrade umetnina i predmeta domaće radinosti, kao i ostale aktivnosti u kojima stanovnici sela mogu pokazati svoja znanja i veštine i u njima se takmičiti.

Mesto održavanja manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ može biti u svim naseljenim mestima – selima na teritoriji Republike Srbije, izvan gradskih, opštinskih sedišta i prigradskih naselja, a koje odredi podnosilac prijave prilikom konkurisanja.

Manifestacija treba da bude osmišljena i realizovana kao zasebna manifestacija i da nosi naziv „Miholjski susreti sela“. Bespovratna sredstva se dodeljuju za manifestacije koje će se održavati od 10. jula 2023. godine do 1. decembra 2023. godine.

II. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS
Podnosilac prijave na javni konkurs je jedinica lokalne samouprave. Svaka jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo jednom prijavom.

III. FINANSIJSKI OKVIR
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za finansiranje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ iznosi 500.000,00 dinara.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike ka nižem nivou vlasti.

Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava smatra se konačnim dodeljenim iznosom za namenu predviđenu Programom. Ministarstvo za brigu
o selu (u daljem tekstu Ministarstvo) ne preuzima obavezu finansiranja dodatnih troškova. Ukoliko nastanu dodatni troškovi u vezi sa realizacijom projekta, potrebna dodatna sredstva mora obezbediti jedinica lokalne samouprave.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati do utroška sredstava namenjenih za realizaciju Programa.

IV. NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje organizovanja i promocije manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“.
Bespovratna sredstva namenjena su za finansiranje sledećih troškova:
1) zakupa prostora, bine, ozvučenja, osvetljenja i štandova;
2) dizajna i štampe promotivnog materijala, zahvalnica;
3) nabavke medalja i pehara;
4) prevoza učesnika manifestacije do mesta održavanja manifestacije;
5) honorara komisije, sudija i voditelja programa;
6) nabavka sportskih rekvizita za održavanje manifestacije;
7) nabavka sitnog potrošnog materijala neophodnog za organizovanje manifestacije. Bespovratna sredstva nisu namenjena za finansiranje sledećih troškova:
1) hrane, pića i ostalih ugostiteljskih usluga;
2) honorara muzičkih grupa i izvođača;
3) nabavke pratećeg potrošnog materijala i opreme (kuhinjska oprema, stolice, stolovi, klupe i sl);
4) ostalih troškova koji nisu navedeni stavu 2. ove glave.

V. USLOVI ZA KONKURISANJE

Pravo učešća na javnom konkursu ima podnosilac prijave koji ispunjava sve sledeće uslove:
1) da je podneo elektronski popunjen obrazac i prilog obrasca prijave sa dokumentacijom predviđenom Programom (obrazac prijave i prilog obrasca se preuzimaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs);

2) da je sadržina programa manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ kojim podnosilac prijave konkuriše u skladu sa ciljem predviđenim Programom;
3) da program manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ kojim podnosilac prijave konkuriše sadrži sledeće elemente:
– detaljan opis svih aktivnosti koje će se sprovoditi na manifestaciji sa mestom, datumom i satnicom dešavanja;
– specifikaciju svih troškova za čije finansiranje podnosilac prijave konkuriše, sa pratećim predračunima.
4) da račun podnosioca prijave nije u blokadi počevši od 1. januara 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs do 13. juna 2023. godine. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adrese: bojana.caranovic@mbs.gov.rs i aleksandar.maksic@mbs.gov.rs ili na brojeve telefona 011 311 2507 i 011 311 2282.

Detaljnije