OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA – Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2023. godini

I
Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2023. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 2.000.000,00 (dvamiliona) dinara.

II
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih crkava i verske zajednice koje se nalaze na teritoriji opštine Kanjiža.

III
Sredstva iz tačke I dodeljuju se za sufinansiranje projekata koji se odnose na:
1. investicione radove na crkvenim hramovima i drugim sakralnim objektima
2. obnovu postojećih crkvenih hramova koji nisu obnavljani preko 10 i više godina, a posebno crkvenih hramova koji su spomenici kulture
3. obnovu parohijskih domova
4. uređenje i revitalizaciju prostora verskih grobalja
5. izgradnju i obnovu kapela na grobljima
6. obnovu zvonika
7. obnovu fasada i krečenje crkvenih hramova
8. obnovu krova
9. presecanje i saniranje vlage na zidovima crkvenog hrama
10. organizovanje tradicionalnih godišnjica i datuma koji su posvećeni imenu koje crkva nosi
11. organizovanje crkvenih manifestacija.

IV
Podnosilac prijave dostavlja:
1. popunjenu prijavu na Obrascu br. 1
2. dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je subjekat registrovan
3. pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti i sl.)
4. detaljan opis projekta za čije sufinansiranje se podnosi prijava
5. predmer i predračun radova (za prijave predloga projekata koji se odnose na graditeljsku delatnost, tačke 1-9).
Projekat koji bude odobren mora biti realizovan najkasnije do 31. 12. 2023. godine.

V
Kriterijumi za određivanja visine sredstava za sufinansiranje pojedinačnog projekta su:
1. da li je verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro
2. broj vernika prema poslednjem popisu stanovništva na teritoriji opštine
3. postojanje i visina sredstava za samofinansiranje projekta
4. visina sredstava ostvarenih iz opštinskog budžeta u prethodnoj kalendarskoj godini
5. vrsta radova – obnova, adaptacija ili rekonstrukcija postojećeg objekta
6. mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture o predmetu projekta
7. karakter hitnosti koji se ostvaruje neposrednim uvidom – izlaskom na teren Komisije i stručnih lica organizacione jedinice Opštinske uprave opštine Kanjiža nadležne za poslove građevinarstva.
Ako se projekat podnosi za sufinansiranje manifestacije, procenjuje se karakter i
značaj manifestacije.

VI
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama, na obrascu „Prijava na konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica” (Obrazac br. 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs).
Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg 1, 24420 Kanjiža, sa naznakom „Konkursna dokumentacija za crkve i verske zajednice“.

VII
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Rok za podnošenje prijave je 5. maj 2023. godine.
Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 024 4875 166 lokal 229, ili lično u kancelariji broj 9 (Atila Kasa).

Detaljnije