MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2023. godinu u kategoriji: Preddigitalizacija i digitalizacija bioskopa

CILJ KONKURSA
Ciljevi konkursa su: stvaranje materijalno-tehničkih uslova za digitalizaciju bioskopa, odnosno, svih neophodnih priprema za ugradnju Digital Cinema projekcione opreme, što obuhvata:
• izradu potrebne projektne dokumentacije za unutrašnje uređenje bioskopa i tehnološku opremu;
• učešće u enterijerskim radovima koji bi poboljšali akustiku sale; učešće u nabavci sedišta; učešće u realizaciji radova na instalacijama u sali (tehnološke i elektroenergetske instalacije i sl.); učešće u nabavci audio opreme za višekanalnu reprodukciju zvuka neophodne za buduću digitalizaciju sale; učešće u nabavci projekcionih ekrana (sa elektromotornim pogonom ili sa španovanjem na postojećem ramu); i sve ostalo što učesnik na konkursu obrazloži kao neophodno u ovoj fazi preddigitalizacije bioskopa;
• digitalizaciju onih bioskopa za koje su postignuti svi materijalno tehnički uslovi za digitalizaciju.

OPŠTE ODREDBE
Pravo učešća na konkursu imaju prikazivači koji su upisani u registar Agencije za privredne registre ili drugi registar koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom delatnošću prikazivanja kinematografskih dela i ispunjavaju sledeće uslove:
– da im poslovni računi nisu blokirani u periodu od dana podnošenja prijave na konkurs do dana donošenja odluke o izboru dobitnika sredstava po konkursu;
– da nemaju neplaćene obaveze po osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina u skladu sa propisima Republike Srbije
Pravo učešća na konkursu nema:
– dobitnik sredstava po ranijim konkursima koji nije ispunio dospele obaveze iz ili u vezi sa konkursom i ugovorom zaključenim na osnovu konkursa, odnosno obaveze nastale kao posledica raskida ugovora zaključenog na osnovu konkursa i/ili učesnicima u realizaciji podržanih projekata, dok te obaveze ne izmiri;
– lice koje se nalazi u postupku povraćaja državne ili pomoći male vrednosti (de minimis pomoći);
– lice koje je bilo u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći.
Prijave sa neverodostojnim i netačnim podacima biće odbačene, a njihovi podnosioci sankcionisani zabranom učešća na javnim konkursima u trajanju do pet godina.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa dužni su da uz konkursnu prijavu dostave sledeću dokumentaciju:
– izvod sa internet stranice Agencije za privredne registre ili izvod iz drugog registra iz koga se vidi da je registrovana delatnost prikazivača prikazivanje kinematografskih dela;

– uverenje poreske uprave da prikazivač nema dospele, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i drugih javnih davanja;
– dokaz o regulisanom imovinsko-pravnom statusu bioskopa (izvod iz katastra nepokretnosti u kome je prikazivač upisan kao vlasnik, korisnik ili zakupac bioskopa, ugovor o dugoročnom zakupu bioskopa);
– prijavu prikazivača (Popuniti priloženi formular – Prilog 02.01);
– ličnu kartu prikazivača (Popuniti priloženi formular -Prilog 02.02);
– izjavu učesnika konkursa da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio privredni subjekt u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći (Popuniti priloženi formular -Prilog 02.03);
– biografiju prikazivača;
– fotografije bioskopa;
–plan unapređenja materijalno-tehničkih uslova (plan za izradu projektne dokumentacije, plan nabavke opreme, plan za održavanje i unapređenje uslova rada u bioskopu i sl.);
– ukoliko postoji podrška drugih institucija, u smislu finansiranja neke od faza prethodno iznetog plana unapređenja bioskopa, priložiti dokaze o finansijskoj podršci;
– ponude pružaoca usluge (neophodno je dostaviti ponudu domaćeg dobavljača / izvođača radova za nabavku opreme, koja je u skladu sa projektnom dokumentacijom).
– pregled redovnog programa prikazivača u toku 2020, 2021. i 2022. godine (Popuniti priloženu tabelu u ekselu – Prilog 03.01);
– izveštaj o obavljenim promotivnim aktivnostima prikazivača u toku 2020, 2021. i 2022. godine, sa štampanim materijalima (skenirano) ili elektronskim objavama o tome;
– kopiju publikacija/programa koje bioskop izdaje (ukoliko postoji);
– dimenzione skice osnova i preseka bioskopske sale (ukoliko ne postoji projekat) ili kopije osnova i preseka bioskopske sale iz postojećeg projekta (ukoliko projekat postoji);
– specifikaciju postojeće tehnološke opreme za bioskopske projekcije (projektori sa pratećim priborom u kino kabini, projekcioni ekran sa dimenzijama i audio sistem sa centralnom opremom u kino kabini i zvučnicima u sali);
– ponude dobavljača/izvođača za traženi obuhvat finansiranja;

Ako se sredstva potražuju na osnovu projektne dokumentacije potrebno je dostaviti projektnu dokumentaciju sa predmerom i predračunom, overenu od strane odgovornih projektanata koja obuhvata i prikazuje fazu za koju se traže finansijska sredstava.
Ako se sredstva potražuju za izradu projektne dokumentacije dostaviti projektni zadatak iz kojeg bi se sagledalo koliki je obim intervencija planiran.
– izjavu učesnika konkursa da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći i da nije bio privredni subjekt u teškoćama u smislu propisa o pravilima za dodelu državne pomoći.

DODELA SREDSTAVA
Sredstva po osnovu ovog konkursa dodeljuju se u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis pomoć).
Sredstva se dodeljuju u vidu sufinansiranja i to u bruto iznosu (iznosu pre odbitka poreza i drugih naknada). Konačni iznos sredstava koji izabrani podnosilac projekta može dobiti zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava opredeljenih po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren mesec dana od dana javnog objavljivanja u “Večernjim novostima“, odnosno do 19. maja 2023. godine.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem telefona broj: 011 2625-131, ili putem elektronske pošte na: konkurs2023@fcs.rs.

Detaljnije