MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA – Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

PREDMET OGLAŠAVANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko- invalidsku zaštitu, na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11-dr. zakon i 44/18-dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, broj 16/18), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite broj: 401-00-552/2023- 11 od 13.03.2023. godine, upućuje Javni poziv zainteresovanim udruženjima građana, osnovanim isključivo radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, da podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređivanje socijalne uključenosti boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji, kroz:

1. Jačanje uloge udruženja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca u društvu,
2. Unapređenje učešća boraca vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica poginulih boraca u životu šire društvene zajednice,
3. Promociju tekovina oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI:

  • registrovana udruženja građana, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja građana osnovana radi poboljšanja položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapređenja oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije;
  • udruženja koja sprovode aktivnosti na teritoriji Republike Srbije;
  • udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
  • udruženja koja su obezbedila materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta;
  • udruženja koja vode uredno finansijsko poslovanje;
  • udruženja koja su opravdala sredstva dobijena na prethodnim konkursima
  • udruženja koja nisu obuhvaćena programom finansiranja projekata od strane Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova

FORMA I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Predlog projekta dostavlja se u elektronskom i štampanom obliku, na srpskom jeziku, pisan ćirilicom i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani latinicom, rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji budu dostavljeni bez elektronske verzije dokumentacije na CD-u ili mimo propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje. Udruženje građana ima pravo da aplicira sa jednim predlogom projekta, u visini do 1.000.000,00 dinara, koji će realizovati u maksimalnom trajanju do 6 meseci. Predlozi projekata koji su bili finansijski podržani od strane ovog ministarstva, neće biti uzeti u razmatranje.

Zainteresovana udruženja građana dužna su da predloge projekata dostave poštom najkasnije do 21. aprila 2023. godine.

Detaljnije