POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV”, br. 54/22) i to: za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 121.000.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 40.000.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 7.500.000,00 dinara i za predškolske ustanove 11.500.000,00 dinara).

Sredstva se ne dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje izvođenja radova izgradnje i dogradnje.

Sredstva se ne dodeljuju za radove čije je finansiranje u punom iznosu obezbeđeno iz drugih izvora.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu.

USLOVI KONKURSA
1. Podnosioci prijave
Podnosioci prijave su:
– škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje, škole za srednje obrazovanje i vaspitanje i ustanove učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave;
– jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
Kriterijumi raspodele sredstava po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine, kao i po Pravilniku o dodeli budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje modernizacije infrastrukture predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine su:
1. Značaj realizacije projekta u odnosu na bezbednost dece/učenika, vaspitača/nastavnika i zaposlenih koji koriste objekte
2. Značaj realizacije projekta u odnosu na obezbeđivanje kvalitetnih uslova za izvođenje vaspitno – obrazovnog rada
3. Finansijska opravdanost projekta
4. Održivost projekta
5. Lokalni odnosno regionalni značaj projekta
6. Aktivnosti koje su preduzete u cilju realizacije projekta
7. Obezbeđeni izvori sredstava za realizaciju projekta
8. Iznos sredstava od zakupa objekta ili dela objekta koji se uplatio u budžet Autonomne pokrajine Vojvodine u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu kada je raspisan konkurs .

OPŠTE SMERNICE KONKURSA
Ukoliko je tehnički moguće projekat realizovati u više nezavisnih faza izvođenja radova, podnosilac prijave treba da podnese prijavu s jasno navedenim fazama za izvođenje radova i naznačenim finansijskim sredstvima za sve faze.
Priložen predmer i predračun radova treba da bude sa precizno utvrđenom količinom radova i sa tržišnim cenama, jer će se sredstva podnosiocu prijave prenositi nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (a najviše do odobrenog iznosa). Viškove radova i nepredviđene radove Sekretarijat neće moći da finansira.
Podnosilac prijave, koji je za određeni projekat konkurisao i na drugim mestima, ima pravo podnošenja prijave i na predmetni konkurs ukoliko u momentu podnošenja prijave nije imao, niti je mogao imati saznanje o tome da li su mu odobrena sredstva po drugom konkursu za predmetni projekat.
U slučaju podnošenja prijave sa sufinansiranjem radova, sredstva obezbeđena na ime učešća ustanove mogu biti sopstvena, iz donacija i iz budžeta svih nivoa vlasti.

Nakon dodele sredstava po Konkursu, Korisnik će biti dužan da:

  • potpiše ugovor o dodeli budžetskih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat), kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana;
  • provede odgovarajući postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 91/19);
  • angažuje nezavisno lice kao stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova;
  • se u svemu pridržava Uputstva za realizaciju ugovora o dodeli novčanih sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2023.godinu.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22.02.2023.godine na veb-adresi Sekretarijata www.puma.vojvodina.gov.rs

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice s naznakom „za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2023. godinu”, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom na pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (prizemlje zgrade Pokrajinske vlade).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 17.03.2023. godine.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi s realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na brojeve telefona: 021/487 4614 , 021/487 4036 i 021/487 4336

Detaljnije