POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva u AP Vojvodini u 2023. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za proizvodnju piva u AP Vojvodini u 2023. godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i dodatnog zapošljavanja stanovništva.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u novu opremu za proizvodnju piva.

2. VISINA I NAČIN DODELE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za nabavku opreme za proizvodnju piva u AP Vojvodini u 2023. godini 6.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija, prema Pravilniku i po Konkursu, dodeljuju se bespovratno.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Za podnosioce prijava, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i osnivač pravnog lica mlađe od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00
dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica,
čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a
razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2023. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2023. godine.

3.NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeću opremu:

Nabavka osnovne opreme za proizvodnju piva – kuvač za pivo tj. variona,
– fermentori za pivo,
– rashladni sistem za održavanje temperature,
– pločasti izmenjivači za hlađenje sladovine,
– linija za pranje fermentora (cip sistem),
– linija za flaširanje,
– pumpe za pretakanje,
– linija za prečišćavanje i osmozu vode.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i
koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. Preduzetnik- nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. pravno lice – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

5. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, odnosno podnosioci prijave pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto
realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u
AP Vojvodini;
3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju dospele do 31.12.2022. godine;
4. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze dospele do 31.12.2022. godinom za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ako se prebivalište podnosioca prijave nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave onda treba dostaviti napred navedeno uverenje i od te lokalne samouprave);
5. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2022.godinu;
6. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
7. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema pokrajinskom
sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
8. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu
člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5 /2015, 44/2018, 95/2018, 94/2019 i 109/2021);
9. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata;
10. podnosilac prijave mora biti registrovan u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkuriše;
11. podnosilac prijave mora biti upisan u Registar prizvođača piva;
12. ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
13. pravno lice mora biti razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
14. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja.

Konkurs je otvoren do 26.05.2023. godine.

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 12 časova.

Detaljnije