Interreg IPA Romania-Serbia

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Interreg IPA Romania-Serbia

Prioriteti i specifični ciljevi

P1 – Zaštita životnog okruženja i upravljanje rizicima
SO1- Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja;
SO2- Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj;
SO3 Promovisanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije gasova staklene bašte;
SO4 – Promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama i prevencije rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima.

PO2 – Socijalni i ekonomski razvoj
SO1- Poboljšanje jednakog pristupa inkluzivnim i kvalitetnim uslugama u obrazovanju, obuci i doživotnom učenju kroz razvoj pristupačne infrastrukture, uključujući podsticanje otpornosti na obrazovanje i obuku na daljinu i onlajn;
SO2- Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i podsticanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu, i promovisanje tranzicije sa institucionalne na brigu zasnovanu na porodici i zajednici;
SO3 – Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama.

Pravo učešća imaju:
U Rumuniji: Županije Timiš, Karaš-Severin, Mehedinci
U Srbiji: Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski okruzi
• Regionalne i lokalne vlasti/ tela;
• Nacionalne/ pokrajinske/ regionalne vlasti/ tela/ organizacije/ ustanove sa teritorije programa;
• Druga javna tela sa teritorije programa (npr. zdravstvene ustanove, obrazovne i istraživačke ustanove, itd.);
• Kancelarije/ ogranci javnih nacionalnih/regionalnih vlasti i druga javna tela koja su aktivna u oblastima prioriteta na teritoriji programa;
• Javne škole i druge obrazovne institucije sa teritorije programa;
• Neprofitna tela (u smislu člana 192 Direktive (EU, Euratom) 2018/1046)6, uključujući udruženja i organizacije koje pružaju pomoć poslovanju i civilne organizacije koje su aktivne na teritoriji programa;
• Verske organizacije, pravno formirane na teritoriji programa po važećim zakonima;
• Privredne komore i akreditovane Agencije za regionalni razvoj na teritoriji programa;
• Muzeji, kulturne, sportske i turističke ustanove koje su registrovane i aktivne na teritoriji programa;

Maksimalni iznos po učesniku: od 250.000 do 2.000.000 EUR

Sopstveno učešće: 15%

NAPOMENA: najmanje 50% budžeta treba usmeriti na investicione aktivnosti: radovi, infrastruktura, nepomične instalacije, osnovna i nematerijalna sredstva, nove ili renovirane zgrada, oprema i softver, ulaganja u pristup uslugama

Rok za podnošenje prijava: 01.02.2023, (16.00h po rumunskom vremenu)

Link: https://romania-serbia.net/2021-2027/implementation/calls-for-proposals-calendar/#