Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

Konkursi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za četvrti kvartal 2022. godine

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za četvrti kvartal 2022. godine.
Ministarstvo zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Uredba) i Pravilnikom o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada.

2. Korisnici sredstava

Na javni konkurs mogu se prijaviti:
– operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18) i Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 25/15 i 109/21)
– proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu
debljine preko 20 mikrona.

Prijave na Javni konkurs, sa konkursnom dokumentacijom propisanom tač. 3.1. i 3.2. ovog javnog konkursa primaju se do 3. februara 2023. godine

Informacije u vezi ovog javnog konkursa mogu se dobiti na telefon 011/31-31-221.

Detaljnije