Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA INFORMACIJE

Konkurs za  sufinansiranje  tehničko-tehnolo How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips škog opremanja javnih glasila

iznos sredstava koji se raspodeljuje je 23.000.000 dinara

Pokrajinski sekretarijat za informacije  sufinansira male privredne subjekte u visini do 70% vrednosti projekta.

U skladu sa čl. 2. st. 1. tač. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj: 13/10), mali privredni subjekat je privredni subjekat koji zapošljava manje od 50 ljudi, čiji je godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila:
-nabavka redakcijske opreme
-nabavka i instalacija studijske opreme
-nabavka i instalacija računarskih sistema i softvera
-osposobljavanje zaposlenih u medijima za tehničko-tehnološke inovacije

Cilj konkursa je: unapređenje rada javnih glasila putem nabavke nove opreme.
Kriterijumi pri odobravanju sredstava su:
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja javnog glasila za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine,
– značaj tehničko-tehnološkog opremanja za unapređenje prava na informisanje na jezicima nacionalih zajednica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– kvalitet, aktuelnost, kreativnost, eksperiment u žanru,
– racionalnost projekta.

II  USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, izdavači novina i osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa, uključujući i Internet stranice upisane u Registar javnih glasila, čiji projekti doprinose: razvoju medija i njihove delatnosti, razvoju programa u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, promovisanju kulture dijaloga, toleranciji, slobodi, razvoju civilnog društva u kome će građani biti informisani o svim relevantnim društvenim pitanjima. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine,
–    osnivači javnih glasila koji su u teškoćama u skladu sa čl. 7. st. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume

za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitanju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI

Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za informacije.
Konkursna komisija neće razmatrati :
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    prijave koje nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.
Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za informacije nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 15. novembra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.vojvodina.gov.rs/psinf.
Prateća dokumentacija:
– Fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata,
– Fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila,
– Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,
– Fotokopija dozvole za emitovanje izdate od Republičke radiodifuzne agencije (za elektronske medije),
– Izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.
Prijave se obavezno podnose na sledeći način:
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za informacije, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs TTO.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2011. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za informacije dostavi izveštaj o realizaciji projekata i dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije obaveza na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za informacije www.vojvodina.gov.rs/psinf.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74 .

Link

How To Beg Ur Ex To Love In A Love Talk Tips

zp8497586rq