KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU NEZAVISNIM MEDIJIMA

Konkursi

KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU NEZAVISNIM MEDIJIMA

Evropska komisija je dana 23.3.2022. objavila konkurs za finansijsku podršku nezavisnim medijima u Srbiji unutar Programa civilnog društva i medijskog programa 2021-2023.

Rok za podnošenje predloga je 10.05.2022. u 15:00 časova (datum i vreme po briselskom vremenu).

Informativna sednica o ovom pozivu za dostavljanje predloga projekata održaće se onlajn dana 12.4.2022. godine u 11.00 časova. Zainteresovani za ovu sesiju mogu da se registruju putem slanja i-mejla do 8.4.2022. na adresu DELEGATION- SERBIA-FCS@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i adresu elektronske pošte lica koja će učestvovati kao i njihovu organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji).

CILJEVI I PRIORITETI PROGRAMA
Opšti cilj ovog poziva je podrška nezavisnim medijima i medijskim organizacijama da doprinesu sprovođenju i nezavisnom praćenju Medijske strategije Republike Srbije.
Specifični ciljevi su:
• Podrška originalnim i inovativnim medijskim aktivnostima u Srbiji sa posebnim fokusom na relevantne teme Medijske strategije.
Ove ciljeve treba realizovati korišćenjem najbolje kombinacije dostupnih tehnologija za kreiranje modernih, inovativnih digitalnih formata i multimedijalnih platformi uključujući društvene medije. Svrha je da se angažuje najšira moguća publika u vezi sa pitanjima koja ih se direktno tiču. Podstiču se partnerstva sa lokalnim medijima.

VELIČINA GRANTA
Iznos tražen u okviru ovog poziva mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

• minimalni iznos: 100.000 evra
• maksimalni iznos: 250.000 evra

Sufinansiranje EU traženo u okviru ovog poziva mora pasti između sledećih minimalnih i maksimalnih procenata ukupnih prihvatljivih troškova:

• Minimalni procenat: 65 % ukupnih prihvatljivih troškova akcije.
• Maksimalni procenat: 95 % ukupnih prihvatljivih troškova akcije (videti takođe Odeljak 2.1.4).

Ostatak (tj. razlika između ukupnih troškova projektnog predloga i iznosa koji se traži od Evropske komisije) mora biti finansiran iz izvora koji nisu opšti budžet Evropske Unije ili opšti budžet Evropskog razvojnog fonda.

PRIHVATLJIVOST KANDIDATA: VODEĆI PODNOSILAC I KO-APLIKANT

Glavni aplikant

Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora:

• biti pravno lice
• biti specifičan tip organizacije kao što su: štampani/elektronski/on-line mediji, novinske agencije, medijske produkcijske kuće i/ili medijska udruženja i
• biti osnovan u Republici Srbiji i
• biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projekta sa koaplikantom/ima i povezanim entitetom/ima, i ne kao posrednik.

Koaplikant

Koaplikanti učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju projekta, a troškovi koje imaju su prihvatljivi na isti način kao i oni koje ima glavni aplikant. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume prihvatljivosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

Međutim, pored kategorija navedenih u Odeljku 2.1.1, sledeće pravne forme su takođe prihvatljive:

• Organizacije civilnog društva;
• Kulturne i obrazovne institucije

Prijava se vrši onlajn na sajtu Evropske komisije kroz registraciju u PADOR sistemu.

Detaljnije.