Javni poziv za učešće u programu finansijske podrške korisnicima projekata ipa programa teritorijalne saradnje

Konkursi

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu finansijske podrške korisnicima projekata ipa programa teritorijalne saradnje

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje (u daljem tekstu: Program) ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1. da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
2. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
3. da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
4. da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće;
5. da su potpisali ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupan budžet Programa iznosi 20.000.000,00 dinara.
Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje ili predfinansiranje 15% obaveznog finansijskog učešća korisnika u projektima, tako što RAS finansira do 10%, a korisnik minimum 5% vrednosti projekta.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koje se dodeljuju po ovom programu je 1.000.000,00 dinara,

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE
Podneta prijava mora biti potpuna.
Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta je:
1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena i potpisana od strane Podnosioca prijave);
2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
4. Obrazac 4 – Podaci o partnerima na projektu;
5. Ugovor i prateći aneksi Ugovora sa ugovaračkim/regulatornim telom (za vodećeg partnera na Projektu i za sve partnere na projektu) kojim se dokazuje da je Podnosilac prijave nosilac projekta ili partner na projektu (prihvataju se ugovori zaključeni 2020. godine ili kasnije, odnosno finansijska realizacija projekta ne sme biti započeta pre 2021. godine, a projekat i dalje mora biti u fazi realizacije);
6. Budžet projekta (usvojen od strane ugovaračkog/regulatornog tela);
7. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva niti starija od 30 dana (orginal).
RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na adresu: Beograd, Kneza Miloša 12/III, kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
RAS zadržava pravo da odbije blagovremenu i potpunu prijavu usled nedostatka sredstava.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs , a za sve detaljnije informacije o Programu možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: regionalnirazvoj@ras.gov.rs

Detaljnije