Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

1. Predmet

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 12/22).

2. Osnovni ciljevi

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,
(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,
(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,
(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;
2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

3. Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

4. Kvalifikovanje, ocenjivanje i rangiranje projekata

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:

1) ekonomske opravdanosti projekta;
2) ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;
3) kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih
sredstava.

Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ocena i rangiranje kvalifikovanih projekata vrši se na osnovu:

1) usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i drugim planskim dokumentima;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivanog doprinosa unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) nivoa razvijenosti opštine na kojoj se realizuje projekat;
5) usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava između ostalog sadrži i osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.
Obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i Izjavu o dodeljenoj državnoj pomoći neophodno je čitko popuniti i potpisati, kao i obrazac izjave 1. ili 2.
U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju*:
1. Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a, za privredno društvo i preduzetnika;
2. OP obrazac – kopija overena u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, br. 93/14, 22/15 i 87/18);
3. Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon i 114/21);
4. Akt o osnivanju i/ili Statut, za privredno društvo;
5. Izjavu o povezanim licima, na priloženom obrascu;
6. Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
7. Potvrdu banke o prometu na svim aktivnim tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, posebno po godinama, za privredno društvo i preduzetnika;
8. Investicioni program za privredno društvo, odnosno poslovni plan za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva, urađen po metodologiji Fonda, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
9. Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa/poslovnog plana, za privredno društvo i preduzetnike;
10. Dokaz o vlasništvu podnosioca zahteva za kredit na lokaciji/objektu u koji se ulaže (za lokaciju na kojoj će se graditi objekat može se dostaviti Ugovor o dugoročnom zakupu upisan u nadležni registar nepokretnosti), original kopije plana iz katastra i original prepisa lista nepokretnosti ne stariji od 30 dana; Zakup je neophodno da traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 7-8 godina i 6 meseci (zavisno od prirode projekta), da je u Ugovoru o zakupu data saglasnost za izgradnju, dogradnju, odnosno adaptaciju objekta, kao i da su regulisani međusobni odnosi između ugovornih strana ili Ugovor o suinvestiranju radi zajedničke izgradnje objekata na prioritetnim turističkim destinacijama u kome je jedna od ugovornih strana privredno društvo čiji je osnivač Vlada Republike Srbije ili jedinica lokalne samouprave;
11. Za građevinske radove i opremanje objekata: Građevinsku dozvolu i/ili Rešenje, koje glasi na podnosioca zahteva, a kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova podnosiocu zahteva za kreditna sredstva. U momentu podnošenja zahteva i potpisivanja ugovora korisnik nije u obavezi da poseduje Građevinsku dozvolu, odnosno Rešenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova. Navedenu dokumentaciju je potrebno pribaviti najkasnije do isteka odložnog roka;
12. Idejni projekat i predmer i predračun radova, potpisani od strane ovlašćenog lica (odgovornog projektanta), kao i ponude ovlašćenog izvođača radova sa priloženom specifikacijom radova koja glasi na podnosioca zahteva;
13. Za kupovinu plutajućih objekata: ponude/profakture ne starije od 30 dana na kojima mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude i rok isporuke; dokaz o vlasništvu ne stariji od 30 dana, predugovor o kupoprodaji overen od strane nadležnog organa, u kome mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način i rok plaćanja i rok isporuke, kao i procena tržišne vrednosti nepokretnosti, ukoliko se sredstvima kredita kupuje polovan objekat od fizičkog lica.
14. Za kupovinu prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima i drugih pokretnih stvari (opreme): ponude/profakture ne starije od 30 dana na kojima mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način plaćanja, rok važenja ponude i rok isporuke; predugovor o kupoprodaji overen od strane nadležnog organa, ukoliko se sredstvima kredita kupuju polovne pokretne stvari, u kome mora biti naznačen tačan naziv, namena, marka, tip, godina proizvodnje, način i rok plaćanja i rok isporuke; dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora u kome je planirano obavljanje delatnosti, odnosno smeštaj pokretnih stvari koje se kupuju sredstvima kredita;
15. Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika i bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
16. Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja – vlasništvu na nepokretnosti (hipoteka na građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu): Original kopije plana iz katastra; original prepisa lista nepokretnosti ne stariji od 30 dana; original procene tržišne vrednosti nepokretnosti (procena tržišne vrednosti nepokretnosti ne može biti starija od jedne godine i mora biti urađena od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond (www.fondzarazvoj.gov.rs); fotokopije ličnih karata svih vlasnika nepokretnosti; Odluku nadležnog lica/organa o upisu hipoteke na nepokretnostima; Izvod ili Rešenje o upisu privrednog subjekta u nadležni Registar privrednih subjekata; akt o osnivanju i/ili statut i OP obrazac, ukoliko je zalogodavac drugo pravno lice. – Ukoliko se kao instrument obezbeđenja nudi bankarska garancija, dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke, karton deponovanih potpisa Banke kod NBS, ukoliko pečat nije na depo kartonu kod NBS, potrebno je dostaviti dokaz da je predmetni pečat u upotrebi;
17. Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i odgovornih lica privrednog subjekta, podnosioca zahteva;
18. Potvrdu MUP-a da nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i odgovorna lica privrednog subjekta nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela;
19. Potvrdu nadležnog suda da se protiv nosioca poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i odgovornog lica privrednog subjekta, ne vodi krivični ili istražni postupak;
20. Potvrdu Privrednog suda da u prethodne dve godine nisu kažnjavani za privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
21. Potvrdu o regulisanim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, Ministarstvo finansija, ne stariju od 30 dana.
22. Dokaz o uplati naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa, u iznosu od 1.440,00 dinara, na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj kreditnog biroa.
23. Saglasnost korisnika za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa (www.fondzarazvoj.gov.rs).
Obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude i Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije ministars
tva www.mtt.gov.rs.
Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka (jedan primerak originalna dokumentacija, a drugi primerak fotokopije).

*Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su:
– Potvrda o izvršenoj registraciji PIB-a, za privredno društvo i preduzetnika;
– Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon,101/16, 67/21, – dr. zakon i 114/21);
– Original Kopije plana iz katastra i original Prepisa lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana, za lokaciju/objekat u koji se ulaže odnosno nudi kao sredstvo obezbeđenja;
– Potvrda MUP-a da nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i odgovorna lica privrednog subjekta nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela;
govorna lica privrednog subjekta nisu pravosnažno osuđivani za krivična dela;
– Potvrda nadležnog suda da se protiv nosioca poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i odgovornog lica privrednog subjekta, ne vodi krivični ili istražni postupak;
– Potvrda Privrednog suda da u prethodne dve godine nisu kažnjavani za privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
– Potvrda o regulisanim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, Ministarstvo finansija, ne starija od 30 dana.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016, 95/18- autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu kvalifikovani, odnosno koji nisu pozitivno ocenjeni od strane Fonda.
Na osnovu propisanih kriterijuma članovi Komisije na zasedanju vrše vrednovanje i ocenu pristiglih projekata koji ispunjavaju uslove Konkursa, a koji su pozitivno ocenjeni od strane Fonda. Članovi Komisije, takođe, predlažu iznos sredstava za finansiranje projekta, maksimalno do iznosa koji je predložio Fond. Sredstva se odobravaju sukcesivno za projekte ocenjene sa prosečnom ocenom 8 i više do iznosa raspoloživih sredstava.
Učešće kreditnih sredstava u projektu ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih i trajnih obrtnih sredstava. Učešće trajnih obrtnih sredstava može iznositi do 20% ukupno odobrenih kreditnih sredstava.
Za pravdanje odobrenih sredstava mogu se prihvatiti ulaganja koja je investitor imao u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za odobrenje kreditnih sredstava Ministarstvu.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za “green field“ investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.
Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.
Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:
1. sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2. sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3. garancija poslovne banke.
Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2.000.000 dinara.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.
Fond je u obavezi da zaključi ugovor sa korisnikom kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom se automatski raskida.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.
Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.
Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.
Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita Fond može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije