Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2015. godinu

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, obezbediti sredstva ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za rad sa darovitim studentima odnosno obezbediti materijalnu naknadu darovitim studentima od strane Sekretarijata zajedno sa nadoknadom koju obezbeđuju privatne kompanije. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000,00 dinara. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu.

Sredstva se raspodeljuju za darovite studente ustanova visokog obrazovanja (u daljem tekstu Ustanova) čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Visina sredstava koje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Iznos sredstava koji obezbeđuje kompanija i koji je specificiran međusobnim ugovorom između studenta i privatne kompanije treba da bude dodatnih najmanje 15.000,00 dinara bruto, mesečno, po studentu. Sekretarijat će preneti sredstva Ustanovi u iznosu 10 mesečnih isplata u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Pravo apliciranja za ova sredstva kod Ustanova imaju daroviti studenti, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta,
2) da imaju državljanstvo Republike Srbije,
3) da nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja,
4) da nisu korisnici studentskih stipendija od strane nadležnih ministarstava, nadležnih pokrajinskih organa uprave, lokalnih samouprava i drugih institucija, fondova i fondacija,
5) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija i studenti drugog stepena studija koji nisu u radnom odnosu, odnosno koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena.
Student-kandidat podnosi dokumentaciju Ustanovi, a ustanova prilaže objedinjenu dokumentaciju za sve prijavljene studente (najviše 7 po jednoj privatnoj kompaniji) Sekretarijatu. Kompletna dokumentacija treba da sadrži sledeće:
1) PRIJAVU (Obrazac br. 7);
2) UVERENJE o upisanoj školskoj godini i statusu na odgovarajućoj godini studija;
3) Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni položenih ispita odnosno postignutom uspehu i broju ostvarenih ESPB, zaključno sa završetkom prethodne školske godine;
4) Potpisan UGOVOR između kandidata (studenta) i privatne kompanije o sufinansiranju ili stipendiranju studenta od strane kompanije, obavljanju prakse i zapošljavanju nakon završetka studija;
5) Izjava kandidata (studenta) da nije korisnik drugih stipendija;
6) Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju stare važeće lične karte.

Kandidat koji je student na studijama drugog stepena pored gore navedenih podnosi i sledeća dokumenta:
7) Fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama;
8) Dokaz da nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21108 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16.

Konkurs je otvoren od datuma objavljivanja do 15.04.2015. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u jednom od javnih glasila koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine i na internet stranici Sekretarijata.
O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle prijave. Sekretarijat može po potrebi, zatražiti dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.
Neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene prijave, prijave podnete od strane neovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa neće se razmatrati. Kontakt osoba za dodatne informacije: dr Goran Stojanović, telefon 021/487-4504, e-mail: Goran.Stojanovic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije