Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta BROJ: 144-401-8026/2021-02-01

CILJ
Cilj Javnog konkursa je uspostavljanje i ostvarivanje delotvornog, kontinuiranog socijalnog dijaloga po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa za zaposlene i poslodavce, radi razvoja i delovanja lokalnog socijalno-ekonomskog saveta (U daljem tekstu: Savet) i stvaranja uslova za razvoj i delovanje Saveta u AP Vojvodini, u skladu sa zakonom.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za:
1. Troškove tekućeg poslovanja i
2. Kapitalne troškove.

Pod troškovima tekućeg poslovanja podrazumevaju se: režijski troškovi, troškovi zakupa kancelarijskog prostora za rad Saveta, nabavka kancelarijskog i administrativnog materijala, izrada web sajta, kao i naknada za rad ili novčana naknada iz Ugovora o radnom angažovanju koordinatora ili zarada/plata sekretara Saveta, u skladu sa zakonom.
Pod kapitalnim troškovima podrazumeva se nabavka računarske opreme i kancelarijskog nameštaja neophodnih za rad kancelarije Saveta.

VISINA SREDSTAVA
Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, po namenama:
• 1.500.000,00 dinara – za troškove tekućeg poslovanja i
• 1.000.000,00 dinara – za kapitalne troškove.

Iznos sredstava po nameni je od 25.000,00 dinara do 250.000,00 dinara, s tim da ukupan iznos dodeljenih sredstava Savetu iznosi najviše do 500.000,00 dinara.
Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Prihvatljivi troškovi realizovani prilikom sprovođenja programa propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam www.spriv.vojvodina.gov.rs

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kriterijumi i merila za ocenu prijava, obavezna dokumentacija koja se podnosi uz prijavu, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa, propisani su Pravilnikom.

NAČIN I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVE
Prijavu uz potrebnu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte
„LOKALNE SAMOUPRAVE- SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4145 svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Rok za podnošenje prijave je 16.10.2021. godine.

Detaljnije