Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, POKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1. CILJ KONKURSA
Cilj ovog Konkursa jeste povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala.
U Autonomnoj pokrajini Vojvodini, oslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan turistički potencijal. Za razvoj turističkog potencijala neophodno je ulagati u infrastruktru. Poboljšanje infrastrukture ne vodi samo turističkom razvoju nego i unapređenju kvaliteta života u ruralnom području.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 28.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:
1. Izradu projektne dokumentacije ili ažuriranje postojeće projektno-tehničke dokumentacije od značaja za unapređenje turističke ponude lokalne samouprave kao i prodaje poljoprivrednih proizvoda;
2. Izradu projekata turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga kao i ažuriranje postojeće;
3. Postavljanje nove i/ili obnavljanje postojeće turističke signalizacije koja obuhvata i signalizaciju poljoprivrednih gazdinstava koja se bave prodajom poljoprivrednih proizvoda sa kućnog praga.

3. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Lokalne samouprave koje imaju status grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018) imaju pravo da konkurišu za naseljena mesta koja se ne nalaze u sedištu grada.

4. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do 15.11.2021. godine.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se podnosi na Konkurs:
1. Čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim pečatom i potpisom;
2. Procenjena vrednost na osnovu informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (dostavljaju se i navedene informativne ponude);
3. Ukoliko je zaključen ugovor dostavlja se:
– kopija ugovora;
– kopija prihvaćene ponude;
– kopija poslednje plaćene privremene situacije ili avansnog predračuna sa dokazom o izvršenom plaćanju (izvod računa);
4. Odluka/rešenje nadležnog organa Podnosioca prijave, za izradu planske i projektne dokumentacije (za tačku 1. Namene sredstava);
5. Izjava o broju registrovanih poljoprivrednih proizvođača kod kojih je postavljena signalizacija (izjava je sastavni deo prijave)
6. Popunjena, potpisana i pečatom overena izjava Podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (izjava je sastavni deo prijave)
7. Popunjena, potpisana i pečatom overena izjava o tačnosti podataka iz Prijave (izjava je sastavni deo prijave).

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.
Postupak donošenja odluke je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

6. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Pravilnikom o dodeli sredstava za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

7. ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

1. Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 91/2019).
2. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.
3. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.
4. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: overenu fotokopiju računa, izvod o izvršenom plaćanju, otpremnicu i fotokopiju garantnog lista.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zadržava pravo da od korisnika sredstava zatraži dodatnu dokumentaciju.
U momentu isplate sredstava račun korisnika sredstava ne sme biti u blokadi.
Bespovratna sredstva će se isplaćivati u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

8. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

9. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4379, u periodu od 13 do 15 časova.

10. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave sa izjavama, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije