Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Konkursi

MINISTARSTVO ZA BRIGU O SELU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

I. PREDMET PROGRAMA

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.
Seoska kuća sa okućnicom se u smislu ovog Programa smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

Mladi poljoprivrednik/ca u smislu ovog Programa je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se poljoprivredom.

Bračnim parom se u smislu ovog Programa smatra bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015).

Vanbračnim partnerima se u smislu ovog Programa smatraju muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015). Samohrani roditelj u smislu ovog Programa jeste roditelj koji sam vrši roditeljsko pravo jer drugi roditelj nepoznat ili je drugi roditelj umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom („Službeni glasnik RS“ 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i
6/2015).

II. CILj PROGRAMA

Opšti cilj Programa je smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima Republike Srbije, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo, rešavanjem stambenog pitanja.
Specifični ciljevi ovog Programa su:
– Povećanje broja stanovnika u selima;
– Smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima;
– Povećanje stope nataliteta i poboljšanje demografske strukture u selima;
– Pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu.

III. PODNOSILAC PRIJAVE NA JAVNI KONKURS

Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

IV. NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.
Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.
Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

V. FINANSIJSKI OKVIR

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.
Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.
Dodeljena bespovratna sredstva će biti preneta jedinici lokalne samouprave na podračun za tekuće namenske transfere u užem smislu, od Republike nižem nivou vlasti. Jedinica lokalne samouprave će ta sredstva preneti korisniku bespovratnih sredstava, na namenski dinarski podračun kod poslovne banke. Sredstva će biti preneta na osnovu Rešenja ministra i u roku propisanim ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: ugovor).

VI. USLOVI ZA KONKURISANjE

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:
1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom ovim Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2. Da su državljani Republike Srbije;
3. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4. Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
5. Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
6. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
7. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
8. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
9. Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Pored svih obaveznih uslova za učešće na Javnom konursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova:
1. Žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice;
2. Poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije;
3. Žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu;
4. Obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
3. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, bez tereta;
5. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora kao i da ne postoje nerešeni imovinsko- pravni odnosi.

Podnosioci prijave mogu konkurisati samo jednom prijavom, osim u slučaju više sile odnosno u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti koje podnosioci prijave nisu mogli sprečiti ili predvideti.

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova.

Ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom kao i procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje jedinica lokalne samouprave, a ispunjenost uslova konstatuje u obrascu prijave kojim podnosilac prijave konkuriše.

Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta.

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti i ista mora biti osigurana u navedenom periodu.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti.

VII. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2a, 11 070 Novi Beograd ili predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.
Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs – sredstva za dodelu bespovratne pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom- NE OTVARATI”, sa punim nazivom i adresom pošiljalaca na poleđini koverte.
Prijave koje nisu podnete na gore predviđen način se neće razmatrati.

VIII. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Ispunjenost svih obaveznih propisanih uslova za učešće na javnom konkursu kao i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom dokazuje se sledećom dokumentacijom:
1. Obrazac prijave – elektronski popunjen od strane podnosioca prijave i jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi seoska kuća sa okućnicom;
2. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije podnosioca prijave (ne stariji od 6 meseci od dana objavljivanja javnog konkursa);
3. Izvod iz matične knjige rođenih za podnosioce prijave ne stariji od mesec dana, od dana objavljivanja javnog konkursa (samohrani roditelj dostavlja izvod i za decu);
4. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca prijave;
5. Izjava da podnosilac prijave živi na selu i bavi se poljoprivredom (samo za mladog poljoprivrednika/cu);
6. Dokaz o bračnoj/vanbračnoj zajednici (za supružnike izvod iz matične knjige venčanih ne stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog konkursa, za vanbračne partnere kod Javnog beležnika overena izjava o vanbračnoj zajednici uz potpis dva svedoka, sačinjena nakon raspisivanja javnog konkursa);
7. Izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili pravosnažna sudska odluka o lišenju roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti drugog roditelja (samo za samohranog roditelja);
8. Potvrda izdata od strane RGZ-a (Republički geodetski zavod), Služba za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti podnosioca prijave;
9. Izvod iz lista nepokretnosti RGZ-a (Republički geodetski zavod), Služba za Katastar nepokretnosti za nepokretnost za čiju kupovinu konkurišu;
10. Potvrda Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da su podnosioci prijave izmirili sve dospele poreze i doprinose;
11. Potvrda iz Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva na ime podnosioca prijave u prethodnih pet godina;
12. Izjava da podnosioci prijave ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (objekat) na čitavoj teritoriji RS i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
13. Izjava potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove javnog konkursa, da je saglasan sa tim, da je saglasan sa procenjenom tržišnom vrednošću nepokretnosti, utvrđenom u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, kao i da će prodati predmetnu nepokretnost podnosiocima prijave za utvrđeni iznos i izvršiti njenu primopredaju odmah nakon uplate novčanih sredstava;
14. Izjava da podnosioci prijave nisu u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu sa prodavcem nepokretnosti;
15. Izjava da podnosioci prijave nisu u postupku odobravanja sredstava za iste namene (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
16. Uverenje o slobodnom bračnom stanju (samo za mladog poljoprivrednika/cu).

Dokumentacija iz stava 1. tačka 2, tačka 3, tač.8-11. i tačka 16. ove glave, kao i izvod iz matične knjige venčanih iz tačke 6 tog stava i izvod iz matične knjige umrlih iz tačke 7 tog stava, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izričito izjavi da će te dokumente pribaviti sam.

Sve izjave koje dostavljaju podnosioci prijave se overavaju kod javnog beležnika, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Dokumentacija iz stava 1. tač.2-4, tačka 8, tač. 10-12. i tač. 14 i 15 ove glave potrebna je za oba supružnika
/vanbračna partnera.

Pored dokumentacije kojom se dokazuju svi obavezni uslovi za učešće na javnom konkursu, podnosioci prijave sledećom dokumentacijom dokazuju i ispunjenost jednog od četiri gore alternativno propisanih uslova:
1. Izjava da podnosioci prijave žive u zakupljenoj nepokretnosti ili uverenje o prebivalištu MUP-a za podnosioce prijave, njihovu decu kao i za ostale članove domaćinstva sa kojima žive u porodičnoj zajednici (samo za podnosioce prijave koji ispunjavaju alternativno propisan uslov za učešće na javnom konkursu pod tačkom 1. ili 3.);
2. Fotokopija overene diplome o stečenom obrazovanju podnosioca prijave (samo za podnosioce prijave koje poseduju obrazovanje iz tačke 2. alternativno propisanog uslova za učešće na javnom konkursu);
3. Potvrda poslodavca da podnosioci prijave obavljaju rad od kuće ili Izvod iz APR-a za preduzetnike (samo za podnosioce prijave koji ispunjavaju alternativno propisan uslov za učešće na javnom konkursu pod tačkom 4.).

Uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova iz stava 5. tačka 1. i izvod iz Agencije za privredne registre iz stava 5. tačka 3. ove glave, pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac prijave izričito izjavi da će te dokumente pribaviti sam.

IX. NAČIN OBJAVLjIVANjA KONKURSA I KOMISIJA ZA KONTROLU I OCENU PROJEKTA

Ministarstvo će nakon stupanja na snagu ove uredbe, raspisati javni konkurs. Javni konkurs će biti objavljen na srpskom jeziku u najmanje jednom dnevnom listu koji ima pokrivenost na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs. Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021.godine.

Prijava se smatra podnetom momentom predaje na šalter pošte ili momentom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, ul. Bulevar Mihajla Pupina br.2a, 11070 Novi Beograd.

U slučaju da je prijava nepotpuna u pogledu potrebne dokumentacije, podnosioci prijave će biti obavešteni da u roku od pet dana dopune prijavu i to slanjem obaveštenja o dopuni prijave na elektronsku adresu, koja je naznačena u obrascu prijave. Podnosioci prijave su u obavezi da u obrascu prijave navedu mejl adresu.

Ukoliko se ne postupi po obaveštenju o dopuni prijave u ostavljenom roku, prijava će se odbaciti.

Komisija će odbaciti prijavu bez prava podnosioca prijave da istu dopuni u sledećim slučajevima:
– podnosioci prijave ne ispunjavaju uslove za konkurisanje propisane ovim Programom;
– podnosilac prijave konkuriše za namenu koja nije propisana ovim Programom;
– podnosilac prijave je podneo prijavu samostalno, bez učešća jedinice lokalne samouprave;
– jedinica lokalne samouprave je utvrdila neispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

Komisija razmatra prijave, proverava formalnu ispravnost dokumenata, utvrđuje ispunjenost uslova za učešće na javnom konkursu i podnosi ministru predlog

Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od podnosioca prijave koja je formalno ispravna.

Komisija neće razmatrati neblagovremene prijave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar rešenjem, na predlog Komisije. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Važne informacije: Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs; damir.taljai@mbs.gov.rs i milos.djokic@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 7633 i 011 311 08 54.

Izvor