Dugoročni krediti za razvoj turizma sufinansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Konkursi

RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE

Dugoročni krediti za razvoj turizma sufinansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Od početka 2021.godine Razvojni fond AP Vojvodine je odobrio skoro 300 miliona dinara kredita. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima su najinteresantnije bile kreditna linija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i kreditna linija za kupovinu mehanizacije, dok su privrednici najviše interesovanja pokazali za kreditnu liniju za investicije u privredi.

Razvojni fond AP Vojvodine uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve i ulaže napore kako bi svoje proizvode što bolje približili potrebama krajnjih korisnicima.

Upravo iz tog razloga Fond vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom. To je dovelo do toga, da osim 12 konkursnih linija otvorenih ove godine za registrovana poljoprivredna gazdinstva i privrednike, Fond razvije još jednu kreditnu liniju. Uvidevši da se sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava i privrednika okreće ka turizmu kao grani poljoprivrede i privrede, Fond je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam izbacio na tržište konkursnu liniju za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansirane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Osnovni cilj razvoja ove kreditne linije je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi unapređenja turističke ponude AP Vojvodine. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za: izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i za opremanje turističkih i ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Visina bespovratnih sredstava iznosi do 8 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda ili do 12 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda, ukoliko je reč o ženi kao nosiocu komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnici preduzetničke radnje, odnosno da u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice

Kreditna linija je do 7 godina, do 12 meseci period mirovanja i kamatna stopa u rasponu od 1-3%.

Sve dodatne informacije o ovoj konkursnoj liniji, se mogu videti na stranici konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansirane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.

Izvor