Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini

I. USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
U 2018/2019. godini iz sredstava budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se studentske stipendije za sticanje sledećih deficitarnih zanimanja:

Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji:
• je državljanin Republike Srbije,
• ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa,
• upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija sa zvanjem drugog stepena diplomskih akademskih studija (Master)
• je redovan student akreditovanog fakulteta koji ima sedište na teritoriji Republike Srbije.

II. POTREBNA DOKUMENTA
Prijava na konkurs vrši se popunjavanjem obrasca prijave.
Uz popunjeni obrazac prijave kandidat podnosi i sledeću dokumentaciju:
– kopiju lične karte,
– dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Kanjiža, izdat posle datuma objavljivanja konkursa kojim se dokazuje kontinuitet prebivališta na teritoriji opštine Kanjiža u trajanju od najmanje godinu dana,
– dokaz o državljanstvu,
– uverenje o upisu na fakultet ili o upisu na narednu godinu studija,
– uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina studija, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,
– uverenje nadležnog organa starateljstva da je student bez roditeljskog staranja, odnosno da je korisnik novčane socijalne pomoći,
– potvrdu o nezaposlenosti,
– overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i
– uverenje o iznosu prosečnog mesečnog prihoda porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je raspisan javni konkurs (za zaposlene članove porodice uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka od penzije ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa).
– fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

III. POSTUPAK
Po isteku roka za podnošenje prijava Komisija utvrđuje predlog rang-liste kandidata koju objavljuje na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.

Podnosici prijave imaju pravo prigovora na predlog rang-liste u roku od osam dana, od dana objavljivanja predloga rang-liste na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.
Prigovor se podnosi Komisiji i mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati.
Komisija u roku od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang-listu kandidata, koja se objavljuje na oglasnoj tabli opštinske uprave i zvaničnoj interenet prezentaciji opštine Kanjiža.

Odluku o dodeli studentskih stipendija za odnosnu školsku godinu donosi predsednik opštine, na osnovu konačne rang-liste kandidata, najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava na konkurs je od 22. oktobra 2018. godine do 5. novembra 2018. godine.
Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 024/ 875-166 lok. 221.

Detaljnije