Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti održivog urbanog razvoja u 2021. godini na teritoriji Republike Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva u oblasti održivog urbanog razvoja u 2021. godini na teritoriji Republike Srbije

 

1. CILJ JAVNOG KONKURSA

Cilj javnog konkursa jeste realizacije projekata kojima se doprinosi jačanju svesti, afirmaciji i unapređenju aktivnosti u oblasti održivog urbaog razvoja, a koja su od javnog interesa.
Ukupna sredstva za projekte po ovom konkursu u iznosu od 15.000.000,00 (petnaest miliona) dinara obezbeđena su u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ broj 149/20), razdeo 22 – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Program 0701 – Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja, funkcija 450 – saobraćaj, Programska aktivnost, 0005 – Administracija i upravljanje, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama.

2. USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) upisane u Registar Agencije za privredne registre najmanje godinu dana od dana raspisivanja Konkursa, koje deluju na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, (koje nisu menjane najmanje godinu dana od dana raspisivanja Konkursa) ostvaruju u oblasti održivog urbanog razvoja.

Ostali uslovi za učešće na Konkursu su:
– sprovođenje aktivnosti za realizaciju projekata je teritorija Republike Srbije;
– po navedenom Konkursu predlažu se kratkoročni projekti, ne duži od 6 meseci, kako bi se sve faze projekta (uključujući i dostavljanje konačnog izveštaja) završile u 2021. godini;
– podnosilac prijave može predložiti jedan projekat;

Ministarstvo neće dodeliti ukupno opredeljena sredstva po predmetnom konkursu, ukoliko kvalitet predloženih projekata nije zadovoljavajući, odnosno nisu ispunjeni zahtevani uslovi.

3. TEMATSKE OBLASTI U KOJIMA JE PLANIRANA FINANSIJSKA PODRŠKA

– Uređenost i identitet urbanih zona i javnih prostora – urbana obnova i inovativni način uređenja urbanog prostora;
– Učešće građana u planiranju urbanog razvoja – poboljšanje participativnog planiranja urbanog razvoja;
– Ublažavanje klimatskih promena u urbanim naseljima – urbana mobilnost koja doprinosi ublažavanju klimatskih promena;
– Upravljanje urbanim razvojem i jačanje kapaciteta za upravljanje životnom sredinom u urbanom razvoju.

4. PROCEDURE SPROVOĐENJA KONKURSA

4.1. Predaja prijava i krajnji rok za predaju prijava

Obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i obrazac budžeta projekta preuzimaju se sa internet stranice Ministarstva (www.mgsi.gov.rs) i portala e-Uprave Republike Srbije (www.euprava.gov.rs).
Popunjen obrazac Prijave i popunjen Budžet projekta (potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije) sa CD-om, dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom na adresu naznačenu u predmetnom konkursu ili se predaju lično, u pisarnici republičkih organa uprave.
Nepotpisane i neoverene Prijave i Budžet projekta ili Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr.), ili na drugu adresu neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se predaje u konkursnom roku, koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Krajnji rok za podnošenje prijava utvrđen je konkursom.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata u pošti najkasnije do datuma navedenog u konkursu, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo, ili predata lično, do naznačenog datuma, u pisarnici republičkih organa uprave na adresi koja je naznačena u predmetnom konkursu.

4.2. Potrebna dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Prijava na Konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave za finansiranje projekata i popunjenom obrascu predloga budžeta.
Obrazac prijave sadrži: opšte podatke o podnosiocu predloga projekta; podatke o zastupniku organizacije; podatke o programskom opredeljenju organizacije; podatke o kapacitetu organizacije za upravljanje i realizaciju projekata; podatke o prethodnom iskustvu organizacije u održivog urbanog razvoja i opšte podatke o projektu.
Obrazac budžeta projekta sadrži: finansijski plan; raspodelu obezbeđenja potrebnih rashoda; podatke o potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju predloženog projekta i pisani (narativni) opis budžeta projekta.

Uz prijavu se obavezno dostavlja sledeća dokumentacija:
1. Izjava Podnosioca prijave, koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije;
2. Izjava koordinatora projekta da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
3. Biografija koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u realizaciju projekta.

Pored navedene dokumentacije Podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške i dr).
Ukoliko Podnosilac prijave ne podnese konkursom propisanu dokumentaciju prijava će biti odbačena.
Obrazac prijave i obrazac predloga budžeta koji je dostavljen u rukopisu ne smatra se važećim.

4.3. Način dostavljanja dokumentacije

Prijave se podnose na obrascu „Prijava za sufinansiranje projekta po javnom konkursu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za sufinansiranje projekata u oblasti održivog urbanog razvoja čiji su nosioci udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2021. godiniˮ, koji se dostavlja u jednom štampanom primerku (potpisan i overen od strane ovlašćenog lica), kao i u jednom primerku na CD-u u PDF formatu. Obrazac budžeta projekta, pored toga što je potrebno dostaviti u jednom štampanom primerku (potpisan i overen od strane ovlašćenog lica) obavezno dostaviti na CD-u u originalnom Excel formatu.
Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ulica: Nemanjina 22-26
11000 Beograd
sa naznakom: ZA NVO KONKURS 2021. (NE OTVARATI)

ili predati lično (u zatvorenoj koverti) na navedenu adresu, u pisarnici republičkih organa.
Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime Podnosioca prijave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr.), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve ili uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

5. ODABIR PROJEKATA

Komisija koju obrazuje Ministar, posebnim rešenjem (u daljem tekstu: Komisija), vrši pregled podnetih predloga projekata.

5.1. Kriterijumi po kojima se vrši odabir projekta

Komisije u roku, koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata primenom sledećih kriterijuma:
– Kvalitet projekta: oblast realizacije projekta, usklađenost aktivnosti i rezultata predloga projekta sa strateškim dokumentima, dužina trajanja projekta, broj i struktura lica/korisnika koji se uključuju u projekat, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, način vršenja monitoringa;
– Ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi, merljivost indikatora;
– Sufinansiranje projekta iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita, i drugo;
– Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih projekata: da li su ranije korišćena sredstva Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze, realizovani projekti u oblasti održive urbane mobilnosti;
– Opravdanost budžeta projekta: opravdanost predloženih budžetskih linija u odnosu na planirane aktivnosti i rezultate projekta i usklađenost sa tržišnim cenama, adekvatnost ljudskih resursa;
– Kapacitet organizacije u sprovođenju projekata.

Izvor