Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture

Konkursi

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu

Za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program) predviđena su sredstva u visini od 295.800.000,00 dinara.

Nevedeni iznos sredstava opredeljuje se za realizaciju:
1) mera infrastrukturnog opremanja poslovnih zona i povezivanja poslovnih zona sa okruženjem (u daljem tekstu: Mera 1);
2) mera unapređenja infrastrukturnih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u cilju razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti (u daljem tekstu: Mera 2).

1. Podnosilac prijave projekta

Podnosilac prijave projekta je jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji je planirana realizacija određenog projekta, a ukoliko projekat realizuje više jedinica lokalne samouprave, podnosilac prijave projekta su jedinice lokalne samouprave koje zajedno realizuju projekat (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave može podneti po jednu prijavu projekta za svaku meru Programa.

Cilj i namena Programa

Cilj Programa je unapređenje investicionog potencijala lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapređenje privrednog ambijenta i otvaranje novih radnih mesta.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 1 je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne, elektroenergetske, energetske i ostale infrastrukture u poslovnoj zoni, kao i one koja obezbeđuje dostupnost poslovne zone i njeno funkcionalno integrisanje u okruženje.
Namena Programa koja se realizuje kroz Meru 2 je učešće u finansiranju realizacije projekata izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije ili sanacije saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture koja obezbeđuje turistički i drugi privredni potencijal lokalne samouprave, projekata uređenja javnih površina, površina namenjenih opštoj rekreaciji i drugih objekata koji su u funkciji razvoja turizma i drugih privrednih delatnosti.

Finansiranje projekta

Ministarstvo privrede učestvuje u finansiranju projekta u određenom procentu u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.
U pogledu stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave primenjuje se važeća jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u momentu podnošenja prijave projekta.
Iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva privrede sufinansira se projekat na sledeći način:
1) do 90 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti;
2) do 70 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz treće grupe razvijenosti;
3) do 60 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz druge grupe razvijenosti;
4) do 50 % vrednosti projekta bez PDV za jedinice lokalne samouprave iz prve grupe razvijenosti.
Iz budžeta jedinice lokalne samouprave sufinansira se preostala vrednost projekta bez PDV, kao i PDV na ukupnu vrednost prijavljenog projekta, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dodatu vrednost.

Uslovi za dodelu sredstava Programa

Uslovi za dodelu sredstava Programa su:
1) da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom Programa;
2) da je sufinansiranje projekta predviđeno od strane Podnosioca prijave u visini pripadajućeg iznosa;
3) da je projekat u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima jedinice lokalne samouprave.

Kriterijumi za ocenjivanje i odabir projekta

Ocenjivanje i odabir projekta vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) opravdanost projekta;
2) održivost projekta;
3) postojanje namere investitora za investiranje;
4) efekti projekta:
a) planirani broj novih radnih mesta nakon realizacije projekta – za Meru 1;
b) planirani broj direktnih korisnika nakon realizacije projekta – za Meru 2.

Dokumentacija za prijavljivanje projekta na javni poziv

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja projekta na javni poziv:
1) pravilno popunjen Obrazac – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu;
2) izvod iz odluke o budžetu Podnosioca prijave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekta sa Izjavom o obezbeđenom iznosu sredstava za sufinansiranje projekta. Ukoliko sredstva za sufinansiranje projekta nisu predviđena u momentu podnošenja prijave dostavlja se izjava da će sredstva za sufinansiranje projekta biti obezbeđena odlukom o budžetu Podnosioca prijave u roku od deset dana od dodele sredstava;
3) projekat za izvođenje na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili overenoj kopiji ili skeniran u elektronskom formatu na CD);
4) Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
• skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
• tekstualne i grafičke priloge (tehnički opis/izveštaj na osnovu kojeg je izrađen predmer i predračun iz projekta za izvođenje sa grafičkim prilozima: situacioni plan, karakteristične poprečne i podužne preseke u zavisnosti od objekta na koji se projekat odnosi, sve detalje navedene u predmeru i predračunu radova)
• predmer i predračun radova iz projekta za izvođenje u Excel formatu koji je u potpunosti usaglašen sa tehničkim opisom i grafičkom dokumentacijom (tekst formatiran – ćirilično pismo, vrsta slova Times New Roman, veličina slova 12) u kojem je svaka vrsta radova i njihova rekapitulacija odvojeno prikazana u jednom dokumentu. U istom dokumentu, na posebnom listu, obavezna je i zbirna rekapitulacija koja sadrži sve vrste radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje. Navedeni predmer i predraču radova treba da sadrži formule;
• skeniranu rekapitulaciju radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje sa potpisom i pečatom odgovornog projektanta;
• skeniranu situaciju na katastarsko – topografskoj podlozi, overenu od strane nadležnih institucija;
• skenirane uslove i saglasnosti nadležnih institucija.
5) akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;
6) skenirana prva strana Elaborata geomehaničkih ispitivanja;
7) list nepokretnosti;
8) izvod iz planskog dokumenta kao dokaz o postojanju poslovne zone (dostavlja Podnosilac prijave Mere 1);
9) najmanje pet fotografija lokacije gde će se izvoditi radovi;
10) ugovor odnosno drugi odgovarajući akt sa potencijalnim investitorom ili pisana namera potencijalnog investitora, koji sadrže podatke o investitoru, delatnosti, prethodnim investicionim aktivnostima, planiranoj visini ulaganja u osnovna sredstva i broju novih radnih mesta koja planira da otvori nakon realizacije projekta;
11) izjava o očekivanim efektima projekta i to:
a) izjava o planiranom broju novih radnih mesta nakon realizacije projekta (dostavlja Podnosilac prijave Mere 1) ili
b) izjava o planiranom broju direktnih korisnika nakon realizacije projekta (dostavlja Podnosilac prijave Mere 2);
12) izjava Podnosioca prijave da za potrebe realizacije projekta obezbeđuje stručni nadzor nad izvođenjem radova na realizaciji projekta.
Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji i skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu iz stava 1. ove glave.

Rok za podnošenje prijave projekta je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prijava projekta dostavlja se na Obrascu – Prijava projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2019. godinu, koji se preuzima na internet strani Ministarstva: www.privreda.gov.rs.
Uz prijavu projekta, dostavlja se i sva neophodna dokumentacija navedena u glavi VII. javnog poziva.
Prijavu projekta sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću adresu:

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva privrede, broj: 011/333-4132 i 011/333-4247.

Detaljnije