Socijalna i ekonomska pravda

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO

Socijalna i ekonomska pravda

Na konkurs se mogu podneti projekti posvećeni:
• Uključivanju građana, posebno neformalnih radnika i socijalno ugroženih grupa (žene, Romi, neformalni radnici) u širi socijalni dijalog i ključne reformske procese (uključujući proces evropskih integracija), kako bi se zaustavila erozija i unapredilo poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, a posebno prava na rad, obrazovanje i zdravlje;

• Zagovaranju usvajanja pravednije poreske politike i drugih javnih politika koje mogu doprineti smanjivanju nejednakosti i ublažavanju dugoročnih socio-ekonomskih efekata pandemije COVID-19, naročito na one grupe, sektore i opštine odnosno područja koji su krizom najpogođenije;

• Povećavanju transparentnosti i inkluzivnosti u odlučivanju i jačanju odgovornosti javnih vlasti pri sprovođenju mera, programa i investicija koje imaju značajan socio-ekonomski uticaj, naročito na lokalnom nivou;

• Razvijanju, promociji i zagovaranju za kreiranje podsticajnog okruženja (uključujući fiskalne i mere državne pomoći) za prakse solidarne ekonomije, koje stavljaju dobrobit zaposlenih ispred profita, doprinose ekonomskom osnaživanju najugroženijih i povećavaju otpornost lokalnih zajednica na negativne efekte tržišta – poput etičkih banaka, zadruga i socijalnog preduzetništva.

Fondacija posebnu pažnju posvećuje inovativnim inicijativama kojima se direktno uključuju građani i koje za cilj imaju konkretne društvene promene i razvijanje širokih mreža solidarnosti i zajedničkog angažmana građana i aktivističkih organizacija, akademske zajednice, think-tankova, sindikata i medija.

Osnovna pravila za predlaganje projekata

KONKURS 2021.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, neformalne grupe građana, akteri nezavisne kulture i umetnosti, akademske institucije, think-tank organizacije, sindikati, mediji itd.), državni i lokalni organi, institucije i ustanove i sl.

Podnosilac projekta mora biti registrovan ili imati prebivalište u Republici Srbiji. Prednost će imati projekti koji neposredno i jasno komuniciraju sa građanima, zasnovani su na inovativnim i kreativnim pristupima i metodologijama i horizontalno se povezuju sa drugim akterima građanskog društva.

Projekti se podnose isključivo na formularima koje možete preuzeti niže na ovoj stranici. Svaki predlog projekta mora da sadrži popunjene obrasce: predlog projekta, budžet i upitnik za organizacije/institucije. Objavljeni obrasci se ne smeju menjati. Obrasci koji se podnose elektronskim putem ne moraju da budu potpisani i overeni pečatom prilikom konkurisanja.

Broj projekata koji se podnose na konkurs nije ograničen (samostalno ili u partnerstvu).

Ohrabrujemo potencijalne podnosioce da realno procene sopstvene kapacitete za realizaciju predloženih projekata. Kapaciteti organizacija koje podnose više projekata biće cenjeni na osnovu svih predloženih projekata. Projekat može da se podnese i ukoliko podnosilac ima tekući projekat koji podržava Fondacija.

Tokom trajanja konkursa biće organizovane dve on-line informativne radionice za zainteresovane učesnike na konkursu i to: 18. maja 2021. u 12h i 20. maja 2021. u 12h.

Predviđeno trajanje informativnih radionica je 2 sata. Svi potencijalni učesnici mogu se registrovati za učešće u radionici niže na ovoj stranici. Nakon registracije primićete link za učešće na radionici.

Pitanja u vezi konkursa mogu se postaviti na adresu za podnošenje projekata najkasnije do 20. maja 2021. Projekti se podnose isključivo elektronskom poštom na adresu office.projekti(at)osfserbia.org.

Rok za podnošenje projekata je 31. maj 2021. Rok za donošenje odluka o podršci projektima je 60 dana od dana zaključenja konkursa. Svi podnosioci projekata će primiti pisanu informaciju o ishodu odlučivanja o podnesenim projektima na adresu elektronske pošte naznačenu u predlogu projekta.

Detaljno uputstvo za predlaganje projekata možete pronaći niže na ovoj stranici.

Izvor