Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE 

Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke

Pilot obuka za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera podrazumeva uključivanje nezaposlenih u obuke za tržište rada koje za rezultat imaju sticanje znanja i veština, koje doprinose povećanju nivoa zapošljivosti ili stvaraju mogućnosti za zapošljavanje.

Ciljna grupa
Ciljnu grupu kandidata koji će se uključiti u obuke čini 200 nezaposlenih:
– koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje,
– bez završenog srednjeg obrazovanja, odnosno sa završenom osnovnom školom ili koji završavaju osnovno obrazovanje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Pre uključivanja u obuku Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

Tokom trajanja programa, Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu Izveštaja o prisutnosti na obuci nezaposlenim licima isplaćuje:
1. na ime mesečne novčane pomoći sredstva u visini od maksimalno 7.000,00 dinara (za pun mesečni fond časova),
2. mesečne troškove prevoza za dolazak i odlazak sa obuke,
3. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Vaučer za obuku
Uključivanje nezaposlenog u obuku će se sprovesti kroz dodelu vaučera za obuku koja je utvrđena u Individualnom planu zapošljavanja, a na osnovu individualnih potreba, mogućnosti i procena u cilju povećanja zapošljivosti ili zapošljavanja.

Vaučer je uput, izdat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje nezaposlenom licu, za pohađanje obuke utvrđene Individualnim planom zapošljavanja.

Nezaposleni kojem je izdat vaučer ima pravo da sa Liste izvođača izabere izvođača kod kojeg će pohađati obuku, u mestu svog prebivališta ili u najbližem mestu na području filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je prijavljen na evidenciju.

Nezaposleni ima obavezu da u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja vaučera izvrši izbor i prijavi se kod izabranog izvođača obuke.

Obrazac vaučera je sastavni deo ovog javnog poziva.

Vrednost vaučera zavisi od složenosti obuke, a maksimalna vrednost ne može biti viša od 40.000,00 dinara sa PDV-om za prvu grupu složenosti, odnosno 80.000,00 dinara sa PDV-om za drugu grupu složenosti, po jednoj obuci za jednog polaznika. Razvrstavanje obuka po stepenu složenosti prikazano je u Katalogu obuka. U vrednost vaučera uključeni su i troškovi polaganja ispita za sticanje licence/atesta, za one obuke koje to zahtevaju.

USLOVI UČEŠĆA
Pravo učešća u realizaciji obuka može ostvariti izvođač obuke koji:
– ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih;
– je srednja stručna škola koja izdaje javno priznatu ispravu;
– je nosilac poslova profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, ukoliko se u obuku uključuju nezaposlene osobe sa invaliditetom;

i ispunjava sledeće uslove:
– izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
– u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
– izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;
– obuku organizuje u realnom okruženju;
– nudi konkretne obuke na lokacijama koje su navedene u Katalogu obuka; – nudi realizaciju obuka čija vrednost ne prelazi maksimalno dozvoljeni iznos vaučera;
– samostalno organizuje obuku bez angažovanja podizvođača, odnosno drugih izvođača obuke.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti svi zainteresovani izvođači obuka, prema spisku obuka iz Kataloga obuka, koji je sastavni deo ovog javnog poziva i koji mogu obezbediti uslove za realizaciju obuka u periodu od 01.06.2021. godine do 31.12.2021. godine.

Proveru ispunjenosti uslova Nacionalna služba za zapošljavanje vršiće uvidom u službene evidencije nadležnih državnih instutucija.

Rok za podnošenje prijave: Svi zainteresovani izvođači obuka prijavu mogu dostaviti najkasnije do 25.05.2021. godine.

Za dodatne informacije o prijavi za učešće u realizaciji obuke na osnovu vaučera izvođači obuke mogu se obratiti elektronskim putem na e-mail: Sektorzapodrskuzaposljavanju@nsz.gov.rs

Izvor