Konkurs za finansiranje i sufinansiranje srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE-NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2021. godini

Sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu za finansiranje i sufinansiranje srednjih škola u AP Vojvodini koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2021. godini (u daljem tekstu: korisnici) iznose 1.827.000,00 dinara i to :

a) za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave (finansiranje izvršilaca koji realizuju dvojezičnu nastavu, troškova materijala za obrazovanje, stručnog usavršavanje zaposlenih – obuka nastavnog kadra u zemlji i inostranstvu, troškova nabavke stručne literature i didaktičkog materijala, godišnje članarine za licencu Kembridž centra i članarine za međunarodnu maturu – IB, kao i svih drugih troškova u funkciji realizacije dvojezične nastave) 1.500.000,00 dinara i

b) za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave 327.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da prilikom nabavke usluga i opreme postupa u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS “, broj 91/19).
Pravo na dodelu sredstava imaju ustanove srednjeg obrazovanja koje su dobile saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) za izvođenje dvojezične nastave u školskoj 2020/2021. godini.

KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA
Prilikom određivanja visine sredstava za programske troškove u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj nastavnika koji učestvuju u dvojezičnoj nastavi,
– broj učenika u dvojezičnoj nastavi,
– opravdanost u smislu daljeg razvijanja dvojezične nastave.

Prilikom određivanja visine sredstava za nabavku opreme u funkciji realizacije dvojezične nastave, primenjuju se sledeći kriterijumi:
– broj dvojezičnih odeljenja i
– broj nastavnih predmeta koji se predaju dvojezično.

NAČIN APLICIRANJA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se na jedinstvenom konkursnom obrascu Sekretarijata. Uz prijavu na konkurs, podnosi se sledeća dokumentacija:
1. fotokopija akta kojim se dokazuje dobijena saglasnost Ministarstva,
2. nevezana ponuda za programske troškove, nabavku opreme (kalkulacija troškova).

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti na telefon 021/487-4819, 487-4157.

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Komisija zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Ukoliko prijavu potpisuje lice po ovlašćenju, neophodno je priložiti uredno potpisano ovlašćenje za potpisivanje.

Rezultati konkursa se objavljuju na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20. maj 2021. godine.

Prijave se dostavljaju lično, predajom u pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade) ili poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom naziva konkursa/programa i projekta.

Obrazac upitnika sa prilozima se može preuzeti od 28. aprila 2021. godine na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata : www.puma.vojvodina.gov.rs .

Detaljnije