Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu

1. CILJ KONKURSA

Unapređivanje stanja populacije divljači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divljači na teritoriji AP Vojvodine.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva oprema, istraživanje i izrada i realizacije projekata radi unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava po ovom konkursu su korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

4. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU KONKURSOM I OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 25.477.937,00 dinara.
Pored dnevnog lista „Dnevnik“, ovaj konkurs se objavljuje i u Službenom listu AP Vojvodine i na internet starnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

5. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
U ukupnom iznosu do 25.477.937,00 dinara sufinansiraće se:
Nabavke opreme za korisnike lovišta (terenska vozila, nabavka posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, uređaja za noćno osmatranje i drugih uređaja za osmatranje – spektiva i praćenje divljači u funciji razvoja monitoringa i opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta autohtone divljači radi zaštite divljači, u iznosu do 23.477.937,00 dinara i to za:
2a) sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:
– novo ili polovno terensko vozilo do 850.000,00 dinara, s tim da polovno terensko vozilo, ne može biti starije od 10 godina.
– sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, do 90%, i to za:
– digitalne kamere – foto klopke sa GSM modulom za slanje podataka putem MMS poruka, do 40.000,00 dinara po jednoj digitalnoj kameri – foto klopki,
– uređaji za noćno osmatranje – termovizijski uređaj, sa najmanje IPX4 zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i na udarce i najmanjom daljinom detekcije od 1.200 metara, do 200.000,00 dinara po jednom uređaju za noćno osmatranje,
– spektive – sa zaštitom od vode i zamagljivanja, otpornost na niske temperature do 200.000,00 dinara po jednom uređaju,
– oprema i ugradnja opreme za video nadzor za novoformirana uzgajališta divljači, do 750.000,00 dinara, dinara po jednom uzgajalištu,
2b) Finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2022./2023., do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.
2c) Finansiranje izrade i realizacije projekta o štetama od divljači u saobraćaju na području AP Vojvodine, do 100 %, u iznosu do 1.000.000,00 dinara.

6. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu ima korisnik lovišta i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva, koja se bave unapređenjem lovstva sa teritorije AP Vojvodine.
Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019).

Konkurs je otvoren zaključno sa 09.03.2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova.

Detaljnije