Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini.
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 90.000.000,00 dinara.
Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a.
Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu -NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Bespovratna sredstva po ovom Konkursu namenjena su za nabavku nove opreme:
Sektor mleko:

1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije
2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
3. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu;
4. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Sektor meso i jaja

1. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka
2. Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
3. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu
4. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
5. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
6. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja
7. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
8. Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka
9. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to :
1. fizičko lice:
• nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
• preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
2. pravno lice:
• privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
• zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
• složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:
• Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu ;
• Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
• Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2020. godinom;
• Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31. 12. 2020. godinom;
• Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, zaključno sa 31.12. 2020. godinom, ukoliko je korisnik istog;
• Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
• Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
• Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019 );
• Podnosilac prijave mora biti vlasnik životinje;
• Podnosilac prijave mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja ,, Službeni glasnik RS “br. 36/2017) u vlasništu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina počevši od 01.01.2021.;
Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:
• Podnosilac prijave-preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;
• Prema podnosiocu prijave- pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
• Podnosilac prijave – pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
• Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :

SEKTOR MLEKO
Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1 – 19 mlečnih krava. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe.
Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

SEKTOR MESO
Poljoprivredna gazdinstva sa manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa
ili manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza,
ili manje od 30 priplodnih krmača,
ili manje od 100 tovnih svinja,
ili od 1.000 – 3.999 brojlera.
Sektor proizvodnje komzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA
Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.03.2021. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Detaljnije