Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2021. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, projekata izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva (u daljem tekstu: projekti) u oblasti izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u oblasti kulture definisanog članom 6. Zakona o kulturi.

Cilj konkursa je: unapređenje književnosti, nauke i izdavačke delatnosti izdavanjem kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti.

Prioriteti konkursa su:
• Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje naučnih, odnosno kritičkih, izdanja autora srpske književnosti i kulture;
• Izdavački projekti koji se odnose na izdavanje dela na srpskom jeziku, i prevoda na srpski jezik, a koji značajno doprinose unapređenju i razvoju književnosti, kulture i humanističkih nauka.

Donji limit iznosa sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu:
Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu iznosi 300.000,00 dinara.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
Ustanove, udruženja, pojedinci, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursu nemaju:
Lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su nenamenski trošila sredstva.
Učesnik Konkursa može konkurisati sa više projekata, ali jedan isti projekat ne može biti prijavljen na više konkursa ovog ministarstva.

Kriterijumi za izbor projekata:
O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija.
Kriterijumi i merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije su određeni u članu 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
(a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
(b) neophodni resursi;
4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
Prilikom razmatranja projekta u obzir će se uzeti i usklađenost sa ciljevima i prioritetima strateških dokumenata Republike Srbije.

Konkursni rok:
Konkurs je otvoren od 18. januara do 23. februara 2021. godine.

Način prijavljivanja:
Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju, složenu navedenim redosledom:
1. uredno popunjeni konkursni Formular u četiri primeraka,
2. ako je reč o delu na srpskom jeziku dostavlja se potpuna kopija gotovog rukopisa dela– i to jedan primerak na papiru i četiri primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka, ili detaljni sinopsis izdavačkog projekta u četiri primeraka,
3. ako je reč o prevodu dela na srpski jezik dostavlja se jedna potpuna kopija dela na izvornom jeziku na papiru, najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela, i to jedan primerak na papiru i četiri primerka na CD-u ili na drugom elektronskom nosaču podataka,
4. dokaze o regulisanim autorskim pravima (ugovor sa autorom, prevodiocem, i drugim učesnicima u projektu) – jedan primerak,
5. potpisanu stručnu recenziju dela – jedan primerak,
6. Izjave broj 1. i 2, koje se nalaze na kraju prijavnog formulara i to :
• Izjavu br. 1, kojom podnosilac prijave potvrđuje da je izvršio sve obaveze prema Ministarstvu kulture i informisanja sa prethodnih konkursa, garantuje tačnost dostavljenih podataka te se obavezuje da će namenski koristiti sredstva i dostaviti Izveštaj o realizaciji projekta, kao i da će u štampanim materijalima i tokom realizacije projekta jasno naznačiti podršku Ministarstva kulture i infrormisanja;
• Izjavu br. 2, kojom se podnosilac prijave izjašnjava o načinu pribavljanja izvoda iz registra APR .
Kompletnu dokumentaciju poslati isključivo poštom, na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
(Konkurs za kapitalna i posebno vredna dela)
U slučaju nepotpune prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene.
Konkursni materijal se ne vraća.

Važne napomene:
1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i odlučuju o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka, a sredstva se dodeljuju za realizaciju konkretnog projekta, tako da nije moguće naknadno vršiti promenu podnosioca projekta i korisnika sredstava, kao i naknadno predložiti bilo koji drugi projekat za sufinansiranje kao zamenu za izabrani projekat.
2. U vezi sa namenskim korišćenjem dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
• neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
• stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
• evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.

Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti javnost i podnosioce prijava o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem elektronske pošte: marko.despotovic@kultura.gov.rs.

Detaljnije