Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

CILj KONKURSA
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i definisano je da Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tesktu: Ministarstvo) usmerava i prati sprovođenje Strategije na lokalnom nivou.
U cilju obezbeđenja administrativno-tehničke i stručne podrške u realizaciji i praćenju programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u oblastima omladinskog sektora, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju I sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima
omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo objavljuje Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
U obrascu budžeta projeka, formule su podešene. Ukoliko unosite nove budžetske
linije, insertujte kompletne linije između već postojećih linija u okviru budžetskog poglavlja da ne biste promenili ili oštetili funkcije postojećih formula, ili podesite formulu u skladu sa postojećim obrascem. Ukoliko dostavite obrazac budžeta projekta sa izmenjenim formulama, Predlog projekta
neće biti uzet u razmatranje.
Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
– budu neophodni za izvođenje projekta;
– budu stvarni troškovi nosioca projekta tokom perioda realizacije projekta;

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursna dokumentacija