Četvrti poziv talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Četvrti poziv talentovanim mladim istraživačima – studentima doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama

1. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA talentovane mlade istraživače – studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave kao i Srpska akademija nauka i umetnosti i instituti čiji je ona osnivač.
Kroz ovaj poziv uključiće se do 100 mladih istraživača, od kojih će se do 20 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

2. Pravo na podnošenje prijave imaju mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji, koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da ima najviše 30 godina, odnosno rođeni 1990. godine ili kasnije;
• da je državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
• da ima ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9,00 (devet) po formuli: prosečna ocena na osnovnim ili integrisanim akademskim studijama puta broj godina trajanja osnovnih akademskih ili integrisanih akademskih studija plus prosečna ocena na master akademskim studijama puta broj godina trajanja master akademskih studija, podeljeno sa ukupnim brojem godina trajanja studija;
• redovnost u studiranju.

3. Kandidati koji se prijavljuju na poziv Ministarstva popunjavaju elektronski Prijavu na obrascu koji se popunjava na sajtu Ministarstva www.mpn.gov.rs na adresi: http://doktorandi.mpn.gov.rs/ Nakon popunjavanja podataka kliknuti na dugme „Sačuvaj unete podatke“ i sačekati da se otvori nova strana koju je potrebno odštampati (štampanje će se automatski pokrenuti nakon otvaranja strane).

Odštampana popunjena i svojeručno potpisana PRIJAVA i dokumentacija, dostavlja se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina broj 22-26, Beograd, sa naznakom: „PRIJAVA MLADOG ISTRAŽIVAČA NA ČETVRTI POZIVˮ.

4. Kandidati uz PRIJAVU podnose sledeću dokumentaciju:
• diplomu ili uverenje o završenom fakultetu i master akademskim studijama sa navedenom prosečnom ocenom;
• uverenje nadležnog organa fakulteta o položenim ispitima na osnovnim, integrisanim i master akademskim studijama, sa ocenama iz svih predmeta, kao i prosečnom ocenom na studijama za svaki stepen;
• uverenje nadležnog organa visokoškolske ustanove o upisu prve godine prvi put na doktorske akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu;
• potpisanu kraću biografiju sa navođenjem bližeg tematskog područja svog opredeljenja za naučni rad i usavršavanje, kao i bibliografijom objavljenih radova;
• izjavu kojom potvrđuje da je prvu godinu doktorskih akademskih studija na visokoškolskoj ustanovi akreditovanoj u Republici Srbiji prvi put upisao/la školske 2020/2021 godine.
• potvrdu akreditovane naučnoistraživačke organizacije da je pokrenut postupak za izbor u istraživačko zvanje.

5. Rok za podnošenje prijava je 28.12.2020. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti preko telefona (011) 3640-230, od analitičara zaduženog za naučnu oblast za koju je mladi istraživač zainteresovan, kao i preko e-mail adrese: nauka@mpn.gov.rs

Detaljnije