Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV kao i proširivanje baze pilot projekata u ovoj oblasti. Ovakvi projekti su dobar primer za sve slične projekte iz ove oblasti kao što su:predškolske ustanove, studentski domovi, letnji kampovi, domovi zdravlja, bolnice, kako opšte tako i specijalističke itd.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi električnu energiju ili fosilno gorivo sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV“, i u dnevnom listu ,,Dnevnik “ i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija