Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečije nedelje“ u 2020. godini

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim republičkim udruženjima da podnesu predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje” u 2020. godini, koji se finansira iz budžeta Ministarstva.

Pravni osnov za realizaciju Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje” predstavlja Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (,,Službeni glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18).

Na osnovu člana 51. stav 4. ovog zakona, kao deo aktivnosti, Vlada svake godine donosi Uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečije nedelje”.
,,Dečija nedelja” se tradicionalno održava u mesecu oktobru, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na njihove potrebe i prava u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

CILJEVI DEČIJE NEDELJE
Ciljevi ,,Dečije nedelje” su:
• skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
• ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava;
• prezentacija do sada postignutih rezultata;
• ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
• podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta;
• promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču;
• pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.

Program aktivnosti ,,Dečije nedelje” čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Republike Srbije, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena.

Epidemiološka situacija nastala usled zarazne bolesti COVID-19 pokazala je koliko je važna efikasna, odgovorna i pravovremena reakcija države u vanrednim i složenim okolnostima.

Opšta solidarnost i saradnja svih državnih organa, stručnih, humanitarnih i strukovnih organizacija i udruženja i drugih aktera, kao i građana u celini, daje uspešan rezultat u prevazilaženju krize, a briga o najranjivijim grupama stanovništva čini temelj društvene solidarnosti.

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada Republike Srbije proglasila je 2020. godinu, godinom solidarnosti i saradnje.

U skladu sa ovom važnom inicijativom, deca, kao posebno osetljiva grupa, uvek treba da ostanu u središtu društvenih nastojanja da budu zaštićena i srećna, da žive u podsticajnom i sigurnom okruženju u kome mogu da ostvare maksimum svojih potencijala, u atmosferi punog poštovanja dečijih prava prema međunarodnim i domaćim pozitivnim propisima.

Stoga će ove godine, Dečija nedelja biti obeležena u duhu opšte društvene i međugeneracijske solidarnosti, u kojoj deca imaju posebno važno mesto, kako u redovnim, tako i u prilikama društvenih izazova.

Program aktivnosti u vreme trajanja ,,Dečije nedelje” u 2020. godini pripremaće se i realizovati u saradnji sa udruženjem koje ovim pozivom bude odabrano.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROGRAMA

Podnosioci predloga programa mogu biti registrovana republička udruženja, koja u svojim programima delovanja imaju aktivnosti koje doprinose ciljevima ,,Dečije nedelje”, a koje imaju najmanje pet godina iskustva u organizovanju manifestacija za decu na republičkom nivou.
Uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i dokaz o do sada organizovanim manifestacijama i korisnicima usluga udruženja, na potpisanoj i overenoj referentnoj listi.

NAČIN PISANJA PREDLOGA PROGRAMA

1. Sažetak predloga potrebno je sačiniti na srpskom jeziku, obavezno na personalnom računaru, najviše na 2 strane, koji mora sadržati sledeće elemente:
– podatke o podnosiocu predloga programa;
– slogan ovogodišnje manifestacije;
– kratak opis programa (ne više od 10 redova);
– cilj programa i očekivane rezultate;
– opis aktivnosti, trajanje, lokacija i njihovo sprovođenje;
– ukupna sredstva potrebna za realizaciju aktivnosti, uključujući i sve troškove po osnovu Uredbe o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja ,,Dečije nedelje“ , kao i svih pratećih troškova po tom osnovu.

2. Uz sažetak predloga neophodno je dostaviti i predlog Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje”, koji može biti najviše na 6 strana.

3. Predlog programa aktivnosti za vreme trajanja „Dečije nedelje“ mora sadržati i alternativni predlog realizacije aktivnosti u slučaju zabrane, odnosno ograničenja okupljanja u skladu sa preporukama Kriznog štaba i odlukama Vlade vezanim za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Uz Odluku o prihvatanju programa za finansiranje, odabranom predlagaču biće upućen zahtev da dostavi detaljnu specifikaciju potrebnih sredstava za predložene aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA OCENU PREDLOŽENOG PROGRAMA

• aktuelnost programa;
• doprinos koji program ima u ostvarenju ciljeva ,,Dečije nedelje” i prioriteta u okviru ove manifestacije, koje Ministarstvo ima za tekuću godinu;
• doprinos programa realizaciji ciljeva i unapređenju ukupne politike Republike Srbije prema deci;
• učešće partnerskih institucija i kvalitet dosadašnjeg rada na programima/projektima finansiranim od strane Ministarstva;
• kompetentnost podnosioca predloga programa;
• iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje programa;

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Odobrena sredstva, do 4.000.000,00 dinara, udruženje može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog programa.
U budžet programa ne mogu se uvrstiti troškovi koji se odnose na plate zaposlenih u udruženju.
Udruženje ne može koristiti odobrena sredstva za promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
Nakon realizacije odobrenog programa, udruženje je dužno da izvesti finansijera o realizaciji programa (narativni i finansijski izveštaj).
Negativno ocenjeni izveštaj ceniće se prilikom donošenja odluka na budućim konkursima, u kojima se udruženje bude pojavljivalo kao ponuđač programa/projekta.
Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju programa, kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, i to:
• u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva;
• ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke programa ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju programa;
• ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku sprovođenja nije ostvarilo planirane rezultate, odnosno nije sprovelo sve planirane aktivnosti.

ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PROJEKTNIH PREDLOGA

Zainteresovana udruženja dužna su da svoje predloge dostave do 05.08.2020. godine, u 12 časova. Potpisani i overeni predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, na adresu: Nemanjina 22-26, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv programa i sledeći tekst: ,,NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Komisija za pregled i procenu predloga Programa aktivnosti za vreme trajanja ,,Dečije nedelje” će pregledati dokumentaciju, sačiniti zapisnik i dati predlog o izboru programa koji će biti finansiran. Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva.
Ministarstvo će sa odabranim predlagačem zaključiti Ugovor o finansiranju Programa u 2020. godini.

Ovaj Poziv objavljuje se na web adresi http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

Izvor