Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

I PREDMET KONKURSA
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete (u daljem tekstu: učsnici Konkursa) sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 150.000.000,00 dinara.

II CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,

– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i

– iniciranje procesa poboljšanja deografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Ciljevi Konkursa, namena sredstava, uslovi za učešće na Konkursu, postupak za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja, obavezna konkursna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključenje ugovora sa korisnicima sredstava i druga pitanja od značaja za realizaciju Konkursa definisani su Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj: 13/21), u daljem tekstu: Pravilnik.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice (u daljem tekstu: porodice) u kojima se počev od 01.01.2020. godine rodi treće ili četvrto dete.

IV USLOVI KONKURSA
Učesnici Konkursa mogu biti roditelji u porodicama koji u trenutku raspisivanja Konkursa ispunjavaju sledeće uslove:
1. da je majka u porodici, na dan 01.01.2020. godine pa do dana raspisivanja Konkursa, rodila dete trećeg ili četvrtog reda rođenja, u smislu člana 7. stav 2. Pravilnika;
2. da je najmanje jedan od roditelja državljanin Republike Srbije i da na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine do dana raspisivanja Konkursa ima najmanje pet godina neprekidno prijavljeno prebivalište;
3. da se nalaze u bračnoj ili vanbračnoj zajednici ili da imaju status samohranog roditelja;
4. da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njihova deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje i da nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja, u skladu sa zakonom;
5. da nisu korisnici novčane socijalne pomoći;
6. da je najmanje jedan od roditelja zaposlen;
7. da su roditelji trećeg, odnosno, četvrtog deteta vlasnici ili suvlasnici nekretnine ili da žive u zajedničkom domaćinstvu sa vlasnikom ili suvlasnikom nekretnine najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja Konkursa, ukoliko apliciraju za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje nekretnine;
8. da učesnici Konkursa ili njihovi srodnici u prvoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili odgovarajuću nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa, u smislu člana 2. Pravilnika.

Članovima zajedničkog domaćinstva učesnika Konkursa smatraće se srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive zajedno sa učesnicima Konkursa najmanje tri godine neprekidno do dana raspisivanja Konkursa.
Uslovi iz stava 1. moraju biti kumulativno ispunjeni.
Roditelji koji su dobili sredstva po prethodno raspisanim konkursima, ne mogu ponovo konkurisati po osnovu rođenja istog deteta.
Učesnici Konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom i za jednu namenu i to:
1. za kupovinu nekretnine;
2. za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje postojeće nekretnine.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Iznos dodeljenih sredstava može biti manji od traženog.

V OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Učesnici Konkursa su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:
1. popunjen i potpisan obrazac prijave na konkurs (preuzima se na veb-sajtu Sekretarijata);
2. fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove zajedničkog domaćinstva (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana), a za maloletne članove zajedničkog domaćinstva- potvrde o prebivalištu za decu;
3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije za jednog od učesnika Konkursa (ne starije od šest meseci);
4. uverenja o prebivalištu za učesnike Konkursa u prethodnih pet godina do dana raspisivanja konkursa;
5. izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, odnosno, za sve članove zajedničkog domaćinstva učesnika Konkursa u slučaju podnošenja prijave na konkurs za sredstva namenjena za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje (ne stariji od mesec dana);
6. dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici – izvod iz matične knjige venčanih ili izjavu overenu kod javnog beležnika o postojanju vanbračne zajednice (ne stariji od mesec dana);
7. dokaz o statusu jednoroditeljske porodice-izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, rešenje invalidske komisije ili potvrda Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvareno pravo na penziju (ne stariji od mesec dana);
8. uverenje nadležnog organa starateljstva o činjenici da se neposredno brinu o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku, starateljsku porodicu ili data na usvojenje, odnosno, da ni otac ni majka nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ne stariji od mesec dana);
9. uverenje Centra za socijalni rad da učesnici Konkursa nisu korisnici novčane socijalne pomoći (ne stariji od mesec dana);
10. overenu fotokopiju diplome ili uverenja o položenim razredima-ispitima kao dokaz o stečenom obrazovanju;
11. dokaz o zaposlenju i dužini staža osiguranja za učesnike Konkursa (listing staža izdat od strane Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje);
12. dokaz o prihodima ostvarenim u tri meseca koji prethode mesecu raspisivanja konkursa za svakog od učesnika Konkursa (potvrda poslodavca);
13. potvrdu iz Ministarstva finansija Republike Srbije – Poreske uprave da učesnici Konkursa i njihovi srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji sa učesnicima Konkursa žive u zajedničkom domaćinstvu nisu kupili ili otuđili nekretninu u prethodnih pet godina do dana raspisivanja Konkursa;
14. izjavu učesnika Konkursa i njihovih srodnika u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima Konkursa, datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ne poseduju odgovarajuću nekretninu na teritoriji Republike Srbije, overenu kod javnog beležnika, odnosno, nadležnog suda;
15. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za učesnike Konkursa i njihove srodnike u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa učesnicima Konkursa, za nekretninu u kojoj žive;
16. prepis lista nepokretnosti, izdat od strane Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za nepokretnost koju učesnici Konkursa predlažu za kupovinu, odnosno, za nepokretnost koja je predmet dogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, investicionog i tekućeg održavanja;
17. predugovor o kupoprodaji nekretnine, overen kod javnog beležnika;
18. potpisan predugovor sa pravnim licem ovlašćenim za projektovanje i građevinske radove kojim se definišu građevinski radovi, iznos predračuna i rok za izvršenje građevinskih radova, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj: 72/2009, 81/2009- ispr, 64/2010- odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 27/2019- dr. zakon i 9/2020);
19. tehnički opis sa popisom radova i predmer i predračun radova overen od strane odgovornog projektanta ukoliko učesnici Konkursa apliciraju za tekuće održavanje;
20. akt nadležnog opštinskog-gradskog organa o dozvoli za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje;
21. fotokopiju tekućeg računa jednog od učesnika konkursa.

Ukoliko učesnici Konkursa obezbeđuju sredstva za kupovinu, dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, investiciono i tekuće održavanje stana ili kuće putem bankarskog kredita, dužni su da Komisiji iz člana 12. Pravilnika dostave i zaključen ugovor o kreditu sa bankom.
Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Konkurs mora biti u originalu osim fotokopije lične katre i overene fotokopije diplome o stečenom obrazovanju, odnosno, overene fotokopije uverenja o položenim razredima-ispitima.
Komisija iz člana 12. Pravilnika zadržava pravo da od učesnika Konkursa, prema potrebi, zatraži i dodatnu dokumentaciju ili informacije.

VI OPŠTE NAPOMENE
1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično, na gore navedenu adresu sa naznakom:

„KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA
PORODICAMA U KOJIMA SE RODI TREĆE ILI ČETVRTO DETE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ILI ZA UNAPREĐENJE USLOVA STANOVANJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVOVINE“
2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nepotpune, nepravilno popunjene i nerazumljive prijave, prijave koje su podnete od strane lica koja nisu predviđena Konkursom, odnosno prijave opisane u članu 11. Pravilnika.

Detaljnije