Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, Razdeo 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Glava 20.1 – Budžetski fond za nacionalne manjine, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0002 – Prava nacionalnih manjina na samoupravu, Funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, i to na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge iznos od 6.000.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama iznos od 24.000.000,00 dinara.

Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 150.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća
Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa).

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Kriterijumi za ocenu programa i projekata
Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine vrši se primenom sledećih kriterijuma:

 1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;
 2. dužina trajanja;
 3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekta;
 4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
 5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva, i
 6. opravdanost budžeta programa i projekata.

Dopunski kriterijumi

 1. podrška nacionalnim savetima u izradi programa nastave i učenja za predmete od značaja za nacionalne manjine (maternji jezik, maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, dodatak predmetima od značaja za nacionalne manjine) u osnovnom i srednjem obrazovanju;
 2. prevod javnih isprava, e-dnevnika, programa nastave i učenja, edukativnih i informativnih materijala kao i drugih dokumenata koje propisuje ministarstvo nadležno za obrazovanje;
 3. realizacija programa stručnog usavršavanja vaspitača i nastavnika na jezicima nacionalnih manjina ili vezano za nacionalne manjine u Republici Srbiji ili u zemlji matici;
 4. programi i projekti edukacije koji imaju za cilj afirmaciju i podizanje svesti o nacionalnim manjinama;
 5. podrška realizaciji izučavanja maternjeg/manjinskog jezika sa elementima nacionalne kulture;
 6. programi i projekti kojima se unapređuje učenje srpskog kao nematernjeg jezika.

Bliža merila

 1. teritorijalna pokrivenost realizacije projekta;
 2. uključivanje više nacionalnih zajednica;
 3. podrška razvoju interkulturnog dijaloga i tolerancije pripadnika nacionalnih manjina i većinskog stanovništva edukativnim programima;
 4. obrada tema od značaja za realizaciju međunarodnih ugovora i strateških dokumenata Republike Srbije iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, i obrazovanja manjina.

Potrebna dokumentacija

 1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta);
 2. Obrazac izjave podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta);
 3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti, pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje prijava
Konkurs se raspisuje u periodu od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Način prijavljivanja
Prijave sa propisanom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.
Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neće biti razmatrane: neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/pisarnici Ministarstva najkasnije do 18. marta 2020. godine.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora – u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11,00 do 13,00 časova na telefon: 011/33-45-236.

Detaljnije