Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji APV za 2020. godinu

Ukupna sredstva obezbeđena za sprovođenje ovog Javnog konkursa u budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine – Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) iznose 10.000.000,00 dinara.

Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 21 dan od dana objavljivanja konkursa u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Prijave se podnose putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
u zatvorenoj koverti sa naznakom: ”Prijava na konkurs za sufinansiranje programa i projekata koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite životne sredine – NE OTVARATI”.

Krajnji rok za realizaciju programa/projekata po ovom konkursu je 25. novembar 2020. godine, a rok za dostavljanje Izveštaja o realizaciji programa/projekta 15. decembar 2020. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487-4486, 487-4456 i 487-4529, svakog radnog dana, 13,00-15,30 časova.
• Tekst konkursa
• Smernice za pripremu predloga programa i projekata po javnom konkursu za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredne na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu
• Obrazac prijave
• Izveštaj o namesnkom i zakonitom utrošku budžetskih sredstava

Detaljnije