Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za kupovinu nove opreme

I CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Oprema jesu mašine, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, namenjena za profesionalnu upotrebu i u skladu sa prirodom delatnosti privrednog društva neophodna za realizaciju investicionog projekta. Opremom se smatra i proizvodna linija koju čine više funkcionalno nedeljivih mašina, kao i specijalizovani alati i delovi specijalizovanih mašina.

Opremom se ne smatraju transportna sredstva.

Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

II VISINA SREDSTAVA I KORISNICI
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 150.000.000,00 dinara.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Sl. list APV“, br. 54/2019), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici bespovratnih sredstava su privredna društva čije se mesto registracije, odnosno registrovana poslovna jedinica nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, a koja su u 2018. godini ostvarila poslovne prihode u visini do 800.000.000,00 dinara i koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na učešće na Konkursu imaju privredna društva:

 1. koja imaju mesto registracije, odnosno registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine, pri čemu i mesto realizacije investicionog projekta mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 2. koja su u 2018. godini ostvarila poslovne prihode u visini do 800.000.000,00 dinara;
 3. koja se pre početka realizacije investicionog projekta prijave za dodelu bespovratnih sredstava;
 4. koja nisu u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
 5. nad kojima nije pokrenut postupak stečaja, u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj;
 6. koja nemaju dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda;
 7. kod kojih broj zaposlenih nije smanjen u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja Prijave;
 8. u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu;
 9. koja nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći;
 10. sa kojima nije bio raskinut ugovor o dodeli sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 11. protiv kojih se ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 12. koja ne obavljaju delatnost u sektorima:
  • čelika, uglja, sintetičkih vlakana,
  • primarne poljoprivredne proizvodnje,
  • igara na sreću,
  • uslužne delatnosti (marketinške, konsultantske i računovodstvene usluge, usluge istraživanja tržišta, medicinske usluge, usluge servisa, usluge tehničkih pregleda, usluge popravki i održavanja i sličnih neproizvodnih delatnosti),
  • saobraćaja i transporta,
  • proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme,
  • proizvodnje nafte i naftnih derivata,
  • trgovine i distribucije.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu.

IV PRIJAVA I OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz Prijavu na propisanom obrascu, koja je uredno popunjena, sa pripadajućim izjavama koje su sastavni deo Prijave (Izjava 1 i Izjava 2) i prilozima (predračun/ponuda/predugovor) podnosilac prijave dužan je da priloži i sledeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Finansijski izveštaj registrovan kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) za 2018. godinu i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja, kao i analitička kartica grupe računa 20 i grupe računa 43 na dan 31.12.2019. godine (kopija);
 2. Izvod o registraciji iz Registra privrednih subjekata kod APR-a (kopija);
 3. Potvrda APR-a ili nadležnog Privrednog suda da protiv privrednog subjekta nije pokrenut postupak stečaja u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj (original ili overena kopija);
 4. Uverenje Poreske uprave Republike Srbije o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa (original);
 5. Uverenje nadležnog organa JLS o izmirenju obaveza prema lokalnoj poreskoj administraciji (original);
 6. Uverenje MUP-a po mestu prebivališta zakonskih i ostalih zastupnika da nisu pravnosnažno osuđivani za krivična dela (protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti) – (original);
 7. Uverenje izdato od nadležnog Osnovnog suda da se protiv zakonskih i ostalih zastupnika u privrednom društvu ne vodi krivični postupak (original);
 8. Uverenje izdato od Osnovnog suda nadležnog po sedištu privrednog društva da privredno društvo nije osuđivano za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti (original);
 9. Uverenje izdato od Privrednog suda nadležnog po sedištu privrednog društva, da privredno društvo nije osuđivano za učinjen privredni prestup u obavljanju privredne delatnosti (original);
 10. Izvodi iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja na dan objavljivanja Konkursa za period od 12 meseci pre objave Konkursa – https://portal.croso.gov.rs/.

Dokumentacija koja se podnosi za stranog državljanina mora biti overena u skladu s propisima države u kojoj je izdata.

Sva dokumentacija ne sme da bude starija od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatna dokumentacija.

Nečitke, neuredne i nepotpune prijave, kao i one prijave koje ne budu podnete na propisanom obrascu neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 06.03.2020. godine.

Dodatne informacije možete dobiti svakog radnog dana u periodu od 10.00 do 13.00 časova:

021/487 4071 Olga Knežević i
021/487 4158 Ognjen Dopuđ

Detaljnije