Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 19/2019) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini u okviru
razdela 4; glava 1; program 14 – Razvoj sporta i omladine; programska aktivnost – 0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima; funkcionalna klasifikacija 810; ekonomska klasifikacija 481; pozicija 184.
Sredstva po ovom Konkursu u iznosu od 900.000,00 dinara se dodeljuju za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status mladog talentovanog sportiste amatera.
Kandidata za status „mladog talentovanog sportiste amatera“ predlažu sportske organizacije po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije, rezultata rada, diploma i zahvalnica ostvarenih u prethodnoj godini.

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU:

1. da je u pitanju sportista amater;
2. da je sportista državljanin Republike Srbije;
3. da ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža;
4. da u tekućoj godini nije dobio stipendiju od drugih nivoa vlasti u Republici Srbiji;
5. da je sportista u tekućoj godini rangiran u skladu sa članom 139. i članom 140. stav 2. Zakona o sportu;
6. da ga njegova sportska organizacija predloži za dobijanje stipendije;
7. da se u tekućoj godini i dalje bavi sportskim aktivnostima u sportskim organizacijama u opštini Kanjiža;
8. da ima od 15 do 23 godina;
9. da u tekućoj godini ima status učenika i da je u prethodnoj školskoj godini ostvario minimalno vrlo dobar uspeh ili da je završio srednju školu sa minimalno vrlo dobrim uspehom, za sportiste koji su srednjoj školi;
10. da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa zakonom;
11. da poštuje antidoping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu;
12. da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer-plejom.
Pravo na stipendiju prestaje sportisti prestankom ispunjavanja uslova iz gore navedenih tačaka.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

  • obrazac prijave (Obrazac SP-1);
  • potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza, i da tamo i trenira;
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
  • potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
  • izjavu punoletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-1), odnosno izjavu roditelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2);
  • fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja sa ostalim obrascima čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE PRIJAVA

1. A. Olimpijski sportovi 5
B. Neolimpijski sportovi 3

2. Članstvo u reprezentaciji Republike Srbije
A. Olimpijski sportovi 4
B. Neolimpijski sportovi 2

2/a. Najbolji plasman sa reprezentacijom (prvo, drugo, treće mesto)
A. Olimpijski sportovi 1
B. Neolimpijski sportovi 1

3. Najveći postignuti rezultat u prethodnoj godini na zvaničnim domaćim prvenstvima (Prvenstvo Vojvodine, Prvenstvo Srbije)
A. Prvo mesto 3
B. Drugo mesto 2
C. Treće mesto 1

4. Proglašeni talenti Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu 2

5. Učešće na školskim olimpijadama, poboljšanje rezultata u odnosu na prošlu godinu, mišljenje trenera, mišljenje škole 1

Maksimalno 16

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima, sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“ preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža, Kanjiža, Trg Glavni br. 1.
Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža, u „Službenom listu opštine Kanjiža“ i na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Detaljnije