Konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2020. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2020. godini

Predmet
Predmet konkursa je sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga tokom 2020. godine:
• Lajpcig, 12-15. mart 2020.
• Peking, 26-30. avgust 2020.
• Moskva, 2-6. septembar 2020.
• Frankfurt,14-18. oktobar 2020.

Cilj
Cilj konkursa je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2020. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.
(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnog štanda Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2020. godini.)

Kriterijumi

1. Program koji je predmet konkursa mora da ispunjava merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određenim u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet stranici: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).
Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to (a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti, (b) neophodni resursi;
4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;

2. U detaljnoj razradi projekta potrebno je što je moguće preciznije obrazložiti koncept programa i opisati plan pripremnih aktivnosti do sajamske manifestacije, promotivne aktivnosti tokom sajamske manifestacije i učesnike u njima, kao i komunikacioni materijal koji će biti pripremljen za svaku od navedenih manifestacija. Učesnik konkursa je u obavezi da, kao sastavni deo prijave, dostavi plan pripremnih aktivnosti po mesecima ili nedeljama, sa jasnim rokovima za svaki pojedinačni sajam za određivanje sadržaja programa, pripremu promotivnih materijala, plan odnosa sa javnošću u zemlji i inostranstvu, načinu izbora i terminima prikupljanje knjiga i drugih planiranih aktivnosti.

3. Učesnik konkursa je u obavezi da predloži urednika programa koji će biti zadužen za realizaciju nastupa na pojedninačnim sajamskim manifestacijama, kao i za komunikaciju sa tehničkim realizatorom nastupa, odnosno Ministarstvom kulture i informisanja. Učesnik konkursa treba da dostavi biografiju urednika programa i odgovarajuće obrazloženje, kao sastavni deo prijave.

4. Učesnik konkursa se mora obavezati da pripremu za štampu gore navedenih komunikacionih materijala najkasnije mesec dana pre početka svake sajamske manifestacije dostavi tehničkom realizatoru zbog štampe.

5. Učesnik konkursa se mora obavezati da najkasnije mesec dana pre početka svake pojedinačne sajamske manifestacije upozna MKI i tehničkog realizatora nastupa sa definitivnim planom nastupa na njoj i učesnicima u programu.

6. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će se pridržavati plana aktivnosti koji dostavlja u konkursnoj prijavi i da će o realizaciji planiranih aktivnosti redovno obaveštavati ministarstvo pisanim putem barem jednom mesečno, a po zahtevu Ministarstva i češće i da će u slučaju nepoštovanja plana realizaciuje ministarstvo moći da raskine ugovor o finansiranju projektnih aktivnosti.

7. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će blagovremeno dostaviti projekte štandova i pružati sve potrebne informacije, planove i materijale Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude dobilo javnu nabavku za uređivanje štandova te da će u slučaju potrebe obaviti određene aktivnosti i ranije ako to bude bilo neophodno za kvalitetnu realizaciju pojedinačnih sajamskih nastupa.

Prijava
Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
2. Podaci o podnosiocu ( kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
3. Kopija rešenja o registraciji (videti u prijavnom obrascu)
4. Detaljan opis projekta (u skladu sa tačkom 2. Kriterijuma)
5. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)
6. Specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od ministarstva
7. Opciono – vizuelna dokumentacija projekta: fotografije, štampani materijali i/ili vizuelni materijali na CD-u
8. Biografija urednika nastupa.
9. Potpisana i overena izjava o pridržavanju plana predloženih aktivnosti.
10. Potpisana i overena izjava o blagovremenom dostavljanju projekata štandova i pružanju svih potrebnih informacija, planova i materijala Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude putem javne nabavke za uređivanje štandova dobilo mandat za njihovu realizaciju.

Republička administrativna taksa
U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, kojim je uvedena obaveza plaćanja republičke administrativne takse za prijavljivanje projekata na javne konkurse Ministarstva.
Taksa za prijavu na konkurs uplaćuje se opštom uplatnicom sa sledećim podacima:
svrha: Taksa za zahtev, molbu, predlog ili drugi podnesak (tarifni broj 1)
žiro račun: 840-742221843-57
model: 97
poziv na broj: 50-016
primalac: Budžet Republike Srbije
iznos: 320,00 dinara
Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz prijavu.

Napomena:
Zakonom su utvrđeni i subjekti koji se oslobađaju plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
5) Crveni krst Srbije;
6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Dokaz o plaćenoj taksi prilaže se uz prijavu.

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave
Konkurs traje od 22. januara do 24. februara 2020. godine.

Prijave za konkurs dostavljaju se poštom, na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,
Sektor za savremeno stvaralštvo i kulturne industrije
„Konkurs – organizacija i realizacija godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2020. godini“

Prijave se dostavljaju u tri (3) primerka, poštom i elektronskim putem, na adresu: mladen.veskovic@kultura.gov.rs sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu.

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.
U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

Napomene
1. Stručna komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene projekte i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat.
2. Rezultati konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici Ministarstva kulture i informisanjau u roku od 60 dana od datuma zaključenja konkursa.
3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta MORAJU biti:
-neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
-stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
– evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije
4. Pravo učešća na konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
5. Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na konkurs Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu adresu: Mladen Vesković, tel: 011 3398-026, elektronska pošta: mladen.veskovic@kultura.gov.rs

Detaljnije