Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti

Konkursi

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 2/19

U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini koju sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) dodeljuju se sredstva korisnicima Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u javnom sektoru (u daljem tekstu: Budžetski fond).

Cilj Javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja (u daljem tekstu: Zgrade), odnosno modernizacija sistema javnog osvetljenja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština.

U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika, raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze.

U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata.

U drugoj fazi, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u toj godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

I. PREDMET
Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvataju sledeće mere:

1) unapređenje termičkog omotača Zgrade, odnosno svih elemenata Zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora Zgrade putem:

(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,

(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

2) unapređenje termotehničkog sistema Zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

(1) zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(2) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,

(3) ugradnje termostatskih ventila na svim grejnim telima,

(4) ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima,

(5) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili kombinovani grejač),

(6) ugradnje opreme za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada termotehničkih sistema,

(7) zamene postojećih i ugradnjom novih efikasnih sistema za klimatizaciju,

(8) zamene postojećih ili ugradnjom novih sistema za ventilaciju sa rekuperacijom toplote,

(9) ugradnja uređaja za kompezaciju reaktivne snage na instalaciji za napajanje električnom energijom,

(10) ugradnja gasnih IC grejača;

3) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

4) zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode (u daljem tekstu: PTV);

5) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima putem:

(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,

(2) instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom unutrašnjeg osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori osvetljenja i dr.);

6) modernizacija sistema javnog osvetljenja putem:

(1) zamene izvora svetlosti, odnosno svetiljki,

(2) ugradnja savremene opreme za kontrolu i upravljanje sistemom osvetljenja (daljinska kontrola, regulatori intenziteta osvetljenja i dr.).

Mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema Zgrade se moraju kombinovati tako da minimalno moraju da obuhvate radove iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) i/ili (2) i tačka 2) podtač. (2), (3) i (4).

Mere na modernizaciji sistema unutrašnjeg osvetljenja, ugradnji solarnih kolektora u instalaciju za PTV i zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za PTV se ne moraju kombinovati sa drugim merama.

Mera modernizacije sistema javnog osvetljenja se ne može kombinovati sa ostalim merama.

Građevinski radovi kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti Zgrade, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača Zgrade, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema i unutrašnjeg osvetljenja Zgrade, ne mogu se finansirati sredstvima iz Javnog poziva.

Maksimalni iznos sredstava za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat unapređenja energetske efikasnosti u Zgradama koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda iznosi:

1) do 100%, a maksimalno 20.000.000,00 dinara za projekte u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranim područjima;

2) do 70% od ukupne vrednosti projekta, a maksimalno 20.000.000,00 dinara za projekte u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda za finansiranje kvalifikovanih troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 3.000.000,00 dinara.

Kvalifikovani troškovi predstavljaju vrednost radova i dobara na projektu iz odeljka I. stav 1. Javnog poziva, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), kao i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Pojam prijave označava Prijavni obrazac (Prilog 1) sa priloženom dokumentacijom iz odeljka V. Javnog poziva.

III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA
Podnosilac prijave može konkurisati sa jednim projektom koji obuhvata jednu ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.

Za projekte koji obuhvataju mere iz odeljka I. stav 1. tač. 1) – 5) vrednost investicije po kvadratnom metru neto površine Zgrade unutar termičkog omotača (grejana površina Zgrade) ne može biti veća od 35.000,00 dinara.

Ako Podnosilac prijave dostavi više projekata od predviđenih, dostavljena prijava/e neće biti razmatrana/e.

U slučaju projekata modernizacije javnog osvetljenja ceo sistem osvetljenja u nadležnosti Podnosioca prijave ili njegov deo može biti obuhvaćen samo jednim projektom.

Zgrada koja je obuhvaćena projektom koji obuhvata meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva mora nakon realizacije projekta da bude minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C).

Za projekte zamene postojećeg kotla efikasnijim kotlom u skladu sa odeljkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1), kao i grejač vode za centralnu pripremu PTV iz odeljka I. stav 1. tačka 4) Javnog poziva, sredstvima Budžetskog fonda isključivo se finansira ugradnja novog izvora toplote koji kao gorivo koristi:

1) drvnu biomasu (pelet, briket, sečka, pirolizu drveta);
2) prirodan gas;
3) tečni naftni gas.

Za projekte ugradnje izvora toplote na biomasu, u skladu sa odeljkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, snage preko 50 kW, obavezno predvideti ugradnju minimalno dva izvora toplote po 60% potrebne snage vezanih u kaskadu.

Za projekte koji predlažu mere u skladu sa odeljkom I. stav 1. tačka 2) Javnog poziva u školama koje imaju salu za fizičko vaspitanje predvideti posebnu zonu (granu) za grejanje, koja pokriva tu salu sa pretećim prostorijama (svlačionicama i kancelarijama).

Projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja mora da predvidi izmeštanje mernih grupa javnog osvetljenja za trafo reone, obuhvaćene modernizacijom iz trafo stanica operatora distributivnog sistema električne energije, osim ako pomenuti radovi nisu realizovani nekim prethodnim projektom.

Projekat može obuhvatiti više pojedinačnih zgrada, na istoj lokaciji, koje pripadaju istom korisniku, ukoliko imaju zajednički termotehnički sistem i nalazi se na istoj katastarskoj parceli.

Projekat može obuhvatiti unapređenje termotehničkih sistema Zgrade i u sličaju da ona ima zajednički sistem sa zgradom nekog drugog korisnika.

Podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera. Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine ili grad Beograd imenovao energetskog menadžera.

Zgrada/sistem javnog osvetljenja koji je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave – obveznika sistema energetskog menadžmenta mora biti uneta u bazu Informacionog sistema za energetski menadžment (u daljem tekstu: ISEM), sa računima za poslednje tri godine.

Zgrada/sistem javnog osvetljenja koji su predmet projekta za koji je već objavljen poziv za podnošenje ponuda za izvođenje radova, kao i projekti kod kojih je započeto ili završeno izvođenje radova ne mogu se finansirati sredstvima Budžetskog fonda.

Kriterijume minimalne energetske efikasnosti, koje moraju da ispune projekti u zavisnosti od vrste mera koje obuhvataju, dati su u Prilogu 6 Javnog poziva.

IV. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA
Kriterijumi za izbor projekata su:

1) vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa odeljkom I. Javnog poziva;

2) vrsta objekta od javnog značaja u nadležnosti Podnosioca prijave u skladu sa Pravilnikom, za projekte iz odeljka I. stav 1. tač. 1) do 5) Javnog poziva;

3) sopstveno učešće u finansiranju projekta izraženo u procentima;

4) razvijenost jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14);

5) korišćenje sredstava Budžetskog fonda u poslednje tri godine;

6) smanjenje instalisanog kapaciteta rekonstruisanog dela javnog osvetljenja za projekte modernizacije javnog osvetljenja iz odeljka I. stav 1. tačka 6) Javnog poziva.

Projekti energetske efikasnosti koji se odnose na modernizaciju javnog osvetljenja se ocenjuju odvojeno od ostalih projekata.

Elementi kriterijuma i način bodovanja po kriterijumima iz stava 1. ovog odeljka dati su u Prilogu 6 Javnog poziva.

Projekti predloženi od strane Podnosioca prijave, koji je, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu, devastirano područje, vrednuju se po kriterijumu iz stava 1. tačka 3) ovog odeljka sa maksimalnim brojem bodova.

Razvijenost gradske opštine ocenjuje se prema stepenu razvijenosti grada kome pripada ta opština, odnosno grada Beograda.

Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova, prednost će imati projekat koji ima više bodova po kriterijumu vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti. Ukoliko i po tom kriterijumu projekti imaju isti broj bodova, prednost će imati projekat sa nižim iznosom traženih sredstava iz Budžetskog fonda.

V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC
Uz Prijavni obrazac (Prilog 1), koji se dostavlja u pismenoj formi kao i dokumenti koji moraju biti overeni od strane Korisnika sredstava, podnosi se sledeća dokumentacija na CD-u:

1) za projekte koji obuhvataju meru iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva – Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti koji mora da pokaže da je Zgrada minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C), urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata;

2) tehnička dokumentacija sa sadržinom u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18):

(1) za mere iz odeljka I. stav 1. tačka 2) Javnog poziva – sveska 6 idejni projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije – sistema za grejanje),

(2) za mere iz odeljka I. stav 1. tač. 3) i 4) Javnog poziva – sveska 6 idejni projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije – sistema za PTV),

(3) za mere iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva – sveska 1 idejni projekat arhitekture (rekonstrukcije termičkog omotača),

(4) za mere iz odeljka I. stav 1. tač. 5) i 6) Javnog poziva – sveska 4 idejni projekat elektroenergetskih instalacija (projekat rekonstrukcije sistema unutrašnjeg/javnog osvetljenja sa svetlotehničkim proračunom),

3) studija u skladu sa Prilogom 2, potpisana i overena od strane odgovornog projektanta, koja treba da pokaže tehničko-ekonomsku opravdanost projekta unapređenja energetske efikasnosti koji obuhvata mere iz odeljka I. Javnog poziva i za koji se traže sredstva Budžetskog fonda, a koja sadrži sledeće elemente:

(1) tehnički opis projekta koji obavezno sadrži spisak i opis radova,

(2) spisak predloženih mera za unapređenja energetske efikasnosti,

(3) tehno-ekonomsku analizu, koja obuhvata ocenu isplativosti projekta i proračun perioda povraćaja investicije, urađenu na osnovu: podataka o prosečnim troškovima energenata za postojeće stanje prema stvarnom stanju potrošnje na godišnjem nivou; troškova energenata za postojeće stanje prema podacima iz izveštaja o energetskom pregledu; troškova za novoprojektovano stanje prema podacima iz elaborata energetske efikasnosti,

(4) predmer i predračun radova sa iznosom kvalifikovanih troškova projekta, a na osnovu tehničke dokumentacije iz tač. 1) i 2) ovog stava. U predmeru i predračunu navesti obavezno tehničke karakteristike opreme koje zadovoljavaju kriterijume minimalne energetske efikasnosti date Javnim pozivom i Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 61/11);

(5) popunjen obrazac očekivane godišnje uštede energije (OPG obrazac), u skladu sa propisom kojim se uređuje praćenje sprovođenja akcionih planova za energetsku efikasnost u Republici Srbiji (Prilog 8);

4) izjava o načinu finansiranja projekta i namenskom trošenju sredstava u skladu sa zakonom, overena i potpisana od ovlašćenog lica Podnosioca prijave (Prilog 3);

5) za mere iz odeljka I. stav 1. tač. 1), 2), 3) i 5) Javnog poziva – list nepokretnosti za Zgradu na kome se planira realizacija projekta;

6) kopija dokumenta kojim je Podnosilac prijave izvestio Ministarstvo u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja APEE u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 37/15);

7) foto – dokumentacija objekta (fasada, prozori, vrata, termotehnički sistem– sistem grejanja, izvori toplote, unutrašnje osvetljenje, merači potrošnje energije i sl.);

8) za Podnosioca prijave koji nije obavezan da Zgradu/sistem javnog osvetljenja unese u ISEM, potrebno je da za Zgradu/sistem javnog osvetljenja dostavi tehničke podatke (Upitnik za unos podataka u ISEM – Prilog 4) i fotokopije računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu) za poslednje tri godine, kao i podatke (e-mail i telefon) za kontakt osobu.

Ukoliko je Podnosilac prijave iz stava 1. tačka 8) ovog odeljka uneo Zgradu/sistem javnog osvetljenja u ISEM, dužan je da u taj sistem unese i podatke sa računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu), za poslednje tri godine.

U pisanoj formi je potrebno podneti prijavni obrazac (Prilog 1) i izjavu o načinu finansiranja projekta i namenskom trošenju sredstava u skladu sa zakonom, overenu i potpisana od ovlašćenog lica Podnosioca prijave (Prilog 3);

U elektronskom obliku na kompakt disku dostavljaju se prijavni obrazac (Prilog 1) i svi dokumenti iz stava 1. ovog odeljka. U izvornom elektronskom obliku potrebno je podneti: prijavni obrazac (Prilog 1), studiju iz stava 1. tačka 3) ovog odeljka (Prilog 2) sa objedinjenim predmerom i predračunom svih predviđenih radova u Excel formatu, upitnik iz stava 1. tačka 8) ovog odeljka (Prilog 4) i OPG obrazac u Excel formatu (Prilog 8).
Prijava se ne vraća podnosiocu.

VI. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV
Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranici Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
i sadrži:
– Kompletan tekst Javnog poziva,
– Prilog 1 – Prijavni obrazac,
– Prilog 1.1 – Prijavni obrazac za projekte modernizacije javnog osvetljenja,
– Prilog 2 – Ctudija tehničko-ekonomske opravdanosti projekta,
– Prilog 3 – Izjava o načinu finansiranja,
– Prilog 4 – Upitnik za unos podataka u ISEM,
– Prilog 5 – Elementi kriterijuma i način bodovanja po kriterijumima za ocenu projekata unapređenja energetske efikasnosti,
– Prilog 6 – Kriterijumi minimalne energetske efikasnosti,
– Prilog 7 – Uputstvo,
– Prilog 8 – OPG obrasci za različite kategorije projekata,

VII. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom – „Prijava na Javni poziv Budžetskog fonda JP 12/19– NE OTVARATI.
na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd – Savski Venac, Pak Broj 3306

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 02.12.2019. godine do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs
Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

VIII. NEUREDNA PRIJAVA
Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1), izjava o načinu finansiranja projekta (Prilog 3) i kompakt disk i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

U slučaju da na dostavljenom kompakt disku nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1) ili bilo koji od dokumenata iz odeljka V. stav 1. Javnog poziva, Ministarstvo obaveštava Podnosioca prijave na koji način će dopuniti prijavu, i to u roku koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Ministarstva. Ako prijava bude dopunjena na način i u roku iz obaveštenja Ministarstva, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

Detaljnije