Konkurs – Sufinansiranje projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Konkursi
Photovoltaikanlage
Photovoltaikanlage

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene

Sredstva za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2016. godinu, Program 0501 Planiranje i sprovođenje energetske politike,  Projekat 4003 Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u objektima javne namene, na poziciji 0581, konto 463- transferi ostalim nivoima vlasti, ekonomska klasifikacija  4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima koje koriste javne ustanove , koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, sufinansiranjem:
1.    nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema), pri čemu je obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
2.    adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo i slično, ili električnu energiju) i nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;
3.    rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftinije zagrevanje tople potrošne vode, pri čemu obavezno ugraditi merno-regulacionu opremu sa mogućnošću praćenja proizvedene toplotne energije u solarnom sistemu;

U cenu postrojenja navedenih pod tačkama 1, 2. i 3. ulaze i neophodni prateći elektro radovi.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1.    sve vrste građevinskih radova;
2.    kupovinu polovne opreme i materijala;
3.    poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4.    carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekata
Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije u objektima javnih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, pri čemu će se solarna energija koristiti za pripremu sanitarne tople potrošne vode, kao i tople vode za potrebe kuhinje i vešeraja, sa ciljem:
•    ugradnje opreme koja koristi obnovljive izvore energije  u energetske svrhe radi smanjenja troškova za energiju i energente;
•    smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
•    afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
•    sigurnijeg snabdevanja energijom;
•    revitalizacije postojećih sistema.

III Uslovi Konkursa
1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 15.000.000,00 dinara (slovima: petnaestmilionadinara i 0/100);
2.    Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekata u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije bez PDV-a;
3.    Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 5.000.000,00 dinara;
4.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Pravo učešća na Konkursu imaju javne ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave (opština/grad);
6.    Rok za podnošenje prijave je 03. novembar 2016. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije