JAvni konkurs za unapređenje vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Јavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Аutonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta

Sredstva za dodelu lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje troškova realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta, planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu.
Sredstva se dodeljuju jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini koje imaju plan da realizuju projekte koji se odnose na unapređenje vodnog saobraćaja i razvoj intermodalnog transporta.
Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa (u daljem tekstu: Konkurs) objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“ i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/, kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuira na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta na teritoriji lokalnih samouprava u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

II Ciljevi sufinansiranja

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, imaju za cilj unapređenje vodnog saobraćaja i razvoj intermodalnog transporta u lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

III Uslovi konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 15.000.000,00 dinara (slovima: petnaestmiliona dinara i 00/100);
2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 90% ukupnog iznosa troškova;
3. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 15.000.000,00 dinara;
4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednom prijavom.
5. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opština/grad) sa teritorije AP Vojvodine;
6. Rok za podnošenje prijave je 18. oktobar 2019. godine.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom:
– „NE OTVARATI – Prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini za sufinansiranje troškova realizacije projekata unapređenja vodnog saobraćaja i razvoja intermodalnog transporta “
, nazivom i adresom podnosioca prijave, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs :
1. Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (Obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2. Detaljan opis predviđenih radova (overen i potpisan);
3. Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
4. Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
5. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
6. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata),
7. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
8. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;
b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu)
• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene)
• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokumenti, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim zahtevanim brojčanim vrednostima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).

Komisija neće uzeti u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Sekretarijata, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Sekretarijatu finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju (u daljem tekstu: Komisija). Komisija vrši pregled i bodovanje pristiglih prijava, formira rang listu na osnovu bodovanja i sastavlja zapisnik.
Pokrajinski sekretar na osnovu zapisnika i rang liste Komisije donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravno sredstvo.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

VI Ugovor o dodeli sredstava

Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku.

Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava pokrajinski sekretar u ime Sekretarijata zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:

• podaci o korisniku sredstava,
• iznos dodeljenih sredstava,
• namena za koju se dodeljuju sredstva,
• period na koji se zaključuje ugovor,
• obaveze korisnika sredstava,
• izveštaji koji se podnose Sekretarijatu,
• ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti.

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Sekretarijatu podnese narativni-opisni i finansijski izveštaj, na obrascu i prema uputstvu koje se nalazi na internet prezentaciji Sekretarijata, sa priloženom pratećom dokumentacijom o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju predmeta ugovora, sa pripadajućom dokumentacijom.

Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki, izvode iz Uprave za trezor, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.

Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Administrativnu kontrolu Izveštaja sprovodi Sekretarijat, kontrolom izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.

Pokrajinski sekretar rešenjem može da obrazuje posebnu komisiju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu za vršenje monitoringa i neposredne kontrole realizacije Projekata.

Sredstva iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine koja su predmet Konkursa, podležu kontroli primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava, koju obavlja služba budžetske inspekcije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Korisnici sredstava dužni su da službi budžetske inspekcije omoguće nesmetanu kontrolu namenskog i zakonitog korišćenja sredstava po predmetu ugovora.

Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koji se finansiraju i sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u finansiranju i sufinansiranju istih učestvovala Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj putem elektronske pošte: psegs@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije