Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2018. godinu

Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2017. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća književnost;
2. prevodna književnost;
3. književnost za decu;
4. umetnički strip;
5. umetnost (publikacije koje predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu i savremenu kulturu i umetnost; publikacije koje predstavljaju poznata dela svetske kulturne baštine);
6. humanističke i društvene nauke (naučna i naučno-popularna izdanja, leksikografska i referentna literatura).

Prilikom otkupa neće se uzimati u obzir udžbenici, periodične publikacije, kao ni publikacije koje po svom formatu i iz drugih tehničkih razloga nisu pogodne za bibliotečko korišćenje.
Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
• mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIP i međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
• mora biti označeno ime autora, imena saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
• elektronske publikacije (CD/DVD) moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Izbor otkupljenih publikacija biće izvršen na sledeći način:

• Predlog o izboru naslova i količini publikacija koje će biti otkupljene za javne biblioteke donosi stručna Komisija koju obrazuje Ministarstvo (u daljem tekstu: Komisija) i koja će izbor vršiti na osnovu Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave.
• Izbor publikacija na srpskom jeziku Komisija će izvršiti uz konsultovanje javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Izbor publikacija na jezicima nacionalnih manjina Komisija će izvršiti uz konsultovanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina i javnih biblioteka kojima je namenjen ovaj otkup.
• Komisija će sastaviti i posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu, i na raspolaganju za ovaj izbor imaće do 40% od ukupnih sredstava na svakoj budžetskoj aproprijaciji namenjenoj za ovaj konkurs.
• Na osnovu mišljenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, na osnovu izbora publikacija od strane javnih biblioteka sa spiska publikacija koji je sačinila Komisija, kao i na osnovu spiska publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača, Komisija donosi predlog o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
• Na osnovu donetog predloga o izboru publikacija, odnosno njihovih izdavača, koje će biti otkupljene za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije, i Zakona o budžetu Republike Srbije, ministar kulture i informisanja donosi Rešenje o dodeli sredstava izdavačima i distributerima po ovom Konkursu.

Uslovi konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su izdavači publikacija u smislu člana 2 Zakona o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“ br. 37/91 , 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 135/04 , 101/05 – dr. zakon).
Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1. dva primerka Obrasca 1 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
2. dva primerka Obrasca 2 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine,
3. izdavač može podneti Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2017. godine – za svaku publikaciju po jedan primerak (nije obavezno dostaviti);
Obrasci 1, 2 i 3 se mogu preuzeti sa internet strana Ministarstva (www.kultura.gov.rs) i Narodne biblioteke Srbije (www.nb.rs);
4. najmanje jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerci publikacija su sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraćaju se podnosiocima);
5. potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom, a razlikuju se ponuđene cene, Komisija će izabrati publikaciju sa najnižom cenom.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, sve ponuđene publikacije biće na spisku za ibor publikacija, odnosno, biblioteke će proceniti od kog izdavača žele da imaju publikaciju.

Ako suizdavači konkurišu istom publikacijom sa istom cenom, zbog mogućnosti izbora kojim bi se pružila neopravdana prednost jednom od suizdavača, Komisija neće publikaciju uvrstiti na posebni spisak izabranih publikacija od značaja za fondove javnih biblioteka koje će biti obavezno otkupljene od strane izdavača u po jednom primerku za svaku biblioteku koja učestvuje u ovom otkupu.

Ako dva ili više izdavača ponude isti naslov, Komisija će izabrati publikaciju koja je dopunjeno, prošireno, unapređeno ili kritičko izdanje, i koja više ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde navedene u ovom konkursu.

Prilikom razmatranja ponovljenih izdanja Komisija će prednost dati naslovima sa potvrđenom umetničkom i naučnom vrednošću.

Posebna pažnja će se obratiti na vredne publikacije izdate na ćiriličkom pismu kao i na kvalitet štampe, poveza i opreme izdanja.

Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: „Otkup knjiga“.

Prijave na Konkurs podnose se od 1.3.2018. do. 30.3.2018. godine.

Neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene. U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi prijavu i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi prijavu u roku.

Izračunavanje otkupne cene publikacija vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine ili budžeta jedinica lokalne samouprave, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 60% knjižarskog rabata.

2. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 40% knjižarskog rabata.

Pod „prodajnom knjižarskom cenom“ podrazumeva se prodajna cena publikacije u knjižarama i maloprodajnim objektima. Obveznici PDV uračunavaju zakonsku poresku stopu PDV u prodajnu knjižarsku cenu koju nude na ovom konkursu. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati.

Izdavač će biti dužan da, kao dokaz o izvršenoj obavezi, Ministarstvu dostavi poštanske otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i overene potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koja je određena Rešenjem o dodeli sredstava izdavačima i distributerima, i fakturu sa naslovima, količinom i cenom isporučenih publikacija, uz naznaku da li je u iznos uračunat PDV. Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon: 011/244 45 71 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture i informisanja na telefon: 011/33 98 295 ili na e-mail: marko.despotovic@kultura.gov.rs

Detaljnije