Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima

Sredstva za za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima planirana su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za 2019. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u “Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , kao i skraćeno u jednom od dnevnih glasila koje se distribuiraju na celoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
  – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
  – preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 2. pravno lice:
  – privredno društvo,
  – zemljoradnička zadruga

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Sredstva koja se dodeljuju ne mogu se koristiti za:
1. sve vrste građevinskih radova;
2. kupovinu polovne opreme i materijala;
3. poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
4. carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi;

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata iz člana 1. ovog Pravilnika, koji imaju za cilj:

Namena A) zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem:

 • podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije, a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu proizvodnju;
 • unapređenja i osavremenjivanja poljoprivredne proizvodnje kroz: revitalizaciju postojećih sistema za zadovoljenje energetskih potreba, kao i primenu savremenih raspoloživih tehnologija u proizvodnji;
 • povećanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda;
 • poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje;
 • smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
 • sigurnijeg snabdevanja energijom;
 • afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije.

Namena B) korišćenje solarne energije u zalivnim sistemima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, sa ciljem

 • ugradnje energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, radi smanjenja troškova za enegrente;
 • smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
 • povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava;
 • smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu;
 • afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
 • revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

III Uslovi Konkursa

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara (slovima: dvadesetpetmiliona dinara) i to:
a. Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara (slovima: osamnaestmiliona dinara)
b. Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara (slovima: sedammiliona dinara)

2. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansirnje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije.

3. Maksimalan iznos sredstava koje dodeljuje Pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi:
a. Za namenu A: 3.000.000,00 dinara (trimiliona dinara)
b. Za namenu B: 800.000,00 dinara (osamstotinahiljada dinara)

4. Pravo učešća na Konkursu imaju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu

Rok za podnošenje prijave je 04. oktobar 2019. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj isključivo putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije